Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

088/1 Oldenvassdraget

Vernegrunnlag: Urørthet. Vestlandsvassdraget grenser mot vann-skillet mellom Øst- og Vestlandet og sentrale deler av et kontrastrikt landskap med stor påvirkning fra breer som omkranser dalen. Store verdier er knyttet til de mange elvene i foss og fossestryk som kommer ned de bratte fjellsidene og videre  til Oldenvatnene i dalbunnen, før utløpet i fjorden. Viktig for friluftslivet. Utfyller nasjonalpark ned til fjorden.

Briksdalsbreen 1997. (Foto NVE)

Oldenvassdraget grenser til det også vernede Loenvassdraget i øst. Brevassdraget har sine kilder fra Myklebustbreen i vest, Kvanndalsbreen som er en del av Jostedalsbreen i øst og en sentral del av Jostedalsbreen i sør og sørøst. I dalbunnen ligger det 12 km lange og to-delte Oldevatnet, 33 moh., og rett nedstrøms dette den ca. 1,5 km lange innsjøen Floen, 29 moh. Fra utløpet av Floen er det bare ca. 2,5 km ned til utløpet i Innvikfjorden, innerst i Nordfjorden.

Kontrastene er store mellom breen som omkranser vassdraget, de bratte dalsidene med tilhørende sideelver og den flate dalbunnen. Det geologiske mangfoldet dominerer landskapet med ulike geomorfologiske former og prosesser, både i breer, fast fjell og løsmasser. Elver og vann er viktige elementer i dette landskapet. Biomangfoldet forsterker kontrastene og vassdragets verdi.

Det går bilvei fra Olden inn til Briksdal, og veien benyttes årlig av både norske og utenlandske turister, som søker naturopplevelser i særegen norsk natur. Briksdalsbreen innerst i vassdraget har lenge vært et attraktivt turistmål, men flere andre steder blir også flittig oppsøkt av fotturister. Både Briksdalen og Brenndalen har høy kvartærgeologisk verneverdi.

Hovedeien krysser Oldevatnet omtrent midt på vannet. Deler av elva er forbygd og sikret for å redusere skadene ved flom.

Vassdraget ble vernet særlig på grunn av de omfattende naturvitenskapelige interessene.

Fakta

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Stryn
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 088.1Z
Areal: 225 km²

Største vann: 
Oldevatnet, sør 5,1 km²: 33 moh.

Høydenivå: 
1957 - 0 moh