Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

088/4 Loenvassdraget

Vernegrunnlag: Urørthet. Vestlandsvassdraget grenser mot vannskillet mellom Øst- og Vestlandet og utgjør sentrale deler av et kontrastrikt landskap med stor påvirkning fra breer som omkranser dalen. Store verdier er knyttet til de mange elvene i foss og fossestryk som kommer ned de bratte fjellsidene og videre til Loenvatnet i dalbunnen, før utløpet i fjorden. Viktig for friluftslivet. Utfyller nasjonalpark ned til fjorden.

Loenvassdraget ligger mellom det også vernede Strynevassdraget i nordøst og Oldenvassdraget i sørvest. Vassdraget er omkranset av høye fjellområder med breer. Store deler av nedbørfeltet er dekket av Jostedalsbreen. Vassdraget karakteriseres som brevassdrag og har to hovedgreiner, Kvanndalen som kommer fra sør og Bødalen fra øst. De løper ut i sørenden av Lovatnet, en 8,5 km langstrakt innsjø i dalbunnen, 51 moh. Fra Lovatn har hovedelva en ca. 3 km lang elvestrekning før utløpet i Innvikfjorden, innerst i Nordfjorden.

Flere steder nær Jostedalsbreens utløpere finnes fint utformede brerandsoner fra "den lille istid" midt på 1700-tallet og frem til i dag. Brerandsonene, som er særlig godt utformet i Bødalen, er karakteristiske for naturlandskapet foran dagens breer og har ulik utforming avhengig av berggrunnens topografi. Disse områdene har også stor geologisk verdi, bla.a. ved at de dokumenterer en klimatisk utvikling. Elvenes transport av sedimenter fra breen og andre løsmasser fører til aktive prosesser og dannelse av nye landformer, f. eks. oppbygging av et sandurdelta i Sætrevatnet.

Vegetasjonssonene foran breen i Bødalen viser suksesjonsstadier fra pionersamfunn til skog. Her vokser næringskrevende og til dels sjeldne plantearter. Flommarksskogen ned mot Bødalen har stor botanisk verdi. I Lodalen er det interessante fossenger ved Huldrefossen og Krunefossen.

Landskapet er dramatisk og storslått med irrgrønne Lovatn, grønne lier, fjell og bre. Loen er et svært yndet turistmål. Det går vei innover hoveddalen nesten fram til Kjenndalsbreen.

Bødalen er en hengende sidedal, og det går vei nesten inn til Bødalsætra. Her ligger et vakkert kulturlandskap hvor stølsmiljøet er tatt vare på. Det går flere ruter for fotturister i nedbørfeltet.  

Fakta

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Stryn
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 088.2Z
Areal: 261 km²
 
Største vann: 
Lovatnet, 10,5 km²: 52 moh.

Høydenivå: 
1957 - 0 moh