Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

089/2 Rimstadvassdraget

Vernegrunnlag: Urørthet. Kystnær beliggenhet i Vestlandets ytre fjordområder. Vassdraget er sentrale deler av et variert landskap med mange vann og myrer. Botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Frodig vegetasjon langs elva i forsenkningene. Lavtliggende koller med lite vegetasjon i høyden. (Foto: Juli 2010, Sylvia Smith-Meyer, NVE)

Rimstadvassdraget er et lite vassdrag i ytre fjordstrøk på nordsiden av Nordfjorden. Elva kommer fra mange små tjern og har utløp i den grunne Totlandsvågen. Karakteristiske trekk ved landskapet er de mange små sidedalene som munner ut i hoveddalføret, og terrenget som veksler med myr, små bekker, koller og høydedrag.

De største verneverdiene er knyttet til naturfaglige forhold, særlig plantelivet. I den frodige bjørkeskogen i hoveddalen vokser flere fuktighetskrevende og kystbundne arter. Fuglelivet i de frodige bjørkeskogene er rikt, her finnes blant annet hvitryggspett som ellers er sjelden.

Fotosider:

089-2_Rimstadvassdraget_fotoside.pdf

089-2_Rimstadvassdraget_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Vågsøy, Selje
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 089.62Z
Areal: 26 km²

Største vann: 
Rimstadvatnet: 0,3 km²: 247 moh.

Høydenivå: 
616 - 0 moh