Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

091/2 Dalsbøvassdraget

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet på Stadt, utløp i havet. Vassdraget er sentrale deler av et særpreget kystlandskap med bratte dalsider og med flere relativt store vann nedover i dalen, med korte elvestrekninger mellom. Sanddyner ved utløpet, botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier.

Øvre del av vassdraget. (Foto: 24. juli 2010, Sylvia Smith-Meyer, NVE)

Dalsbøvassdraget ligger på Stadtlandet og er et typisk kystvassdrag med utløp i Ervika, rett inn for Stadthavet.

Nedbørfeltet drenerer mot nordvest. Kystvassdraget er det vestligste i landet og sterkt preget av nærheten til havet som står rett på. Øvre deler ligger 400-500 moh. Hoveddalen er en markert landskapsdel med relativt bratte dalsider som fremstår som til dels bratte skrenter, spesielt den sørlige dalsiden. I dalbunnen ligger flere vann på rekke og rad i. Vassdraget har en åpen beliggenhet rett ut mot havet i nordvest.

Hovedelva kommer fra et lite tjern ca 200 moh i det trange Dalskaret sør i vassdraget. Herfra renner elva til Morkavatnet, 91 moh, og videre til Sætrevatnet og Dalsbøvatnet, 47 moh. Ervikvatnet ligger nederst, 3 moh, og er senket 1,2 m. Utløpet i Ervika, ligger på en havstrand med sanddyner.

Vassdragets disponerte beliggenhet gjenspeiler seg både i botaniske og limnologiske forhold. Flere fuktighetskrevende og kystbundne arter finnes. De største ornitologiske kvalitetene er knyttet til våtmarksfaunaen rundt Ervikvatnet. Foruten laks og sjøørret som går ca. 8 km opp i elva, finnes det vanlig ørret, røye og ål.

Kulturminneverdiene er store, blant annet knyttet til flyvesanden i nedre del.

Den markerte overgangen fra et kupert landskap til særlig den brede og hvite Erviksanden, nærheten til det åpne havet og det til dels gamle kulturlandskapet gir området stor verdi.

Vassdraget har en del inngrep i nedre del, blant annet er Ervikvatnet senket 1,2 m og elveløpet nedenfor kanalisert.

Fotosider:

091-2_Dalsbøvassdraget_Dalsbøvatnet_fotoside.pdf

091-2_Dalsbøvassdraget_inngrep_fotoside.pdf

091-2_Dalsbøvassdraget_kystlandskap_fotoside.pdf

091-2_Dalsbøvassdraget_utløp_fotoside.pdf

091-2_Dalsbøvassdraget_øvre_del_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Selje
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 091.3Z
Areal: 33 km²
 
Største vann: 
Dalsbøvatnet, 1,1 km²: 47 moh.

Høydenivå: 
508 - 0 moh