Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

002/26 Hitterelva

Vernegrunnlag: Vassdraget er en sentral del av et særpreget og kulturhistorisk miljø knyttet til Røros Bergstad, fra den nakne Rørosvidda, via bynære seterområder til elva gjennom selve byen. Området som helhet dekker de fleste sidene ved Røros Kobberverks historie gjennom 350år og har internasjonal verdi

Elva renner gjennom Røros. (Foto: Jon Arne Eie, 1997)

Hitterelva har sitt utspring sør for Aursunden og renner via flere innsjøer bl.a. Djupsjøen, Stikkilen og Hittersjøen, før den renner gjennom Røros sentrum og videre ut i Glåma. Rett før samløpet med Glåma forenes elva med Håelva som kommer fra Feragen. Hitterelva renner i en bred åpen dal dominert av avrundete former og flate moer. Bjørk er dominerende treslag med noe innslag av furu. Riksveien mellom Røros og Brekken følger vassdraget.

Elva ble regulert i 1670 for å sikre jevn vannføring til smeltehyttene ved Røros Kobberverk. Både dammen ved Djupsjøen og Hittersjøen er nylig bygd opp igjen på den gamle måten. I forbindelse med gruvevirksomheten var det demninger også i flere av sidebekkene. Det var betydningen elva, og anleggene hadde for Kobberverket som var hovedbegrunnelsen for vernet. Røros Bergstad står på UNESCOs " World Heritage List", som omfatter de mest verneverdige kulturminner i verden. Her er et stort antall fredete hus fra 1700‑og 1800 tallet. Et særsyn er slagghaugene som ligger rett ved siden av elva i tilknytning til smeltehytta og miljøet rundt denne. Hitterdalen er også et viktig utfartsområde og flere av de gamle gruvene ligger i nedbørfeltet.

Fakta

Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Røros
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 002.QAZ
Areal: 157 km²

Største vann: 
Djupsjøen, 4,4 km²: 705 moh.

Høydenivå: 
1014 - 622 moh