Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

117/1 Grytelvvassdraget

Vernegrunnlag: Urørthet. Kystnær beliggenhet på Hitra. Vassdragets elver og myrer er sentrale deler av et rolig landskap med små høydeforskjeller. Myrområde med internasjonal verdi. Botanikk og landfauna er viktige deler av naturmangfoldet. Friluftsliv er viktig bruk.

Grytelvvassdraget ligger på Hitra (Foto: Jan Habberstad)

Grytelvassdraget drenerer de vestre deler av Hitra, Sør‑Norges største øy som ligger vest for Trondheimsfjorden.

Fra Mørkdalsvatnet til utløpet ved Gryta renner elva gjennom et myrplatå bestående av utallige små pytter og tjern, de fleste svært grunne. Dette landskapet med tilhørende plante- og dyreliv er svært særeget, og nesten halvparten av nedbørfeltet inngår i Havmyran naturreservat. Dette er et enormt myrområde med internasjonal verneverdi både som fugleområde og på grunn av plantelivet. Vadefugler, som bl.a. småspove har her et viktig hekkeområde.

Nedre del av vassdraget er markert med furu‑ og løvskog. De øvre deler er typisk kysthei med røsslyng og klokkelyng.

Øya er kjent for å ha stor hjortebestand og det blir jaktet i hele nedbørfeltet.

Det er bra med ørret i enkelte av småvannene som er lite påvirket av menneskelig virksomhet. Grytelva karakteriseres som Hitra beste smålakselv.

Omkring Aunvatnet ligger Grytelva naturreservat.

Fakta

Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Hitra
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 117.4Z
Areal: 45 km²
 
Største vann: 
Mørkdalsvatnet: 0,4 km²: 118 moh.

Høydenivå: 
345 - 0 moh