Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

119/1 Bergselva (Grytdalselv)

Vernegrunnlag: Beliggenhet vest for Trondheimsfjorden. Vassdraget ligger i en markert, åpen dal og har et elvesystem med få vann. Elveløpsformer og avsetninger, botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Da vassdraget ble vernet i 1973, var det direkte knyttet til aktiviteter ved Songli forsøksgård.

Strykstrekning ovenfor Krokstadfossen (Foto: Jan Habberstad)

Bergselva (Grytdalselva) er et lite vassdrag innerst i Snillfjorden vest for Trondheim. Fra Sognlitjørna renner først Grytdalselva, senere kalt Bergselva, i en bue til utløp ved Krogstadøra.

Grytdalen er en U‑dal med slake sider. I øst er terrenget storkupert, med åser, koller og tjern. I vest danner Koksteinfjellet et markert høydedrag. Hoveddalen har åpen karakter, og veksler med myr og barskog. Bart fjell og morenemateriale av varierende tykkelse og med stor utbredelse av torv og myrdannelse er vanlig i de høyereliggende områdene.

Øverst i vassdraget går elva flere steder i stryk og noen få gjel, ellers renner elva for det meste stille med oreskog og frodig kantvegetasjon. Det er ingen større vann i nedbørfeltet. De lavere delene har til dels mektige glasifluviale og fluviale avsetninger, marin grense ligger 140 moh. og det ligger marine avsetninger helt opp til Ausetsætra. Elveavsetninger finnes helt fra Melandsøya i øvre del og til utløpet. I flere av disse meandrer elva. Flere av elveslettene har også rester etter gamle meandere. Hele området bærer preg av tidligere tiders bruk av utmarka.  

Grytdalen landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning ble opprettet i 1978. Fredningen har som formål å bevare et egenartet natur‑ og kulturlandskap og å verne om et rikt dyreliv. Nedbørfeltet har i flere år vært nyttet til forskning på pattedyr og fugl i tilknytning til Songli forsøksgård. Den omfattende forsøksvirksomheten var et viktig moment for vernet.

Det går vei til Ausetsætra ca. halvveis inn i dalføret. Bare de nedre deler av vassdraget er påvirket av tekniske inngrep, bl.a. er elva forbygd de nederste 200 m. Ved utløpet i Snillfjorden har elva dannet et delta som er gjenfylt og planert.

Fakta

Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Orkdal, Snillfjord
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 119.4Z
Areal: 69 km²

Største vann: 
Svarttjørna: 0,1 km²: 292 moh.

Høydenivå: 
571 - 0 moh