Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

121/1 Svorka oppstr Svorkmo krv.

Vernegrunnlag: Vassdragets mange ulike vann, myrer og elveløp er sentrale deler av et variert og stedvis åpent landskap, delvis med avsetninger fra isavsmeltingen. Elveløpsformer, botanikk, vannfauna og landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Svorka ved Grut. (Foto: Jan Habberstad)

Svorka er sidevassdrag til Orkla og renner ut i denne ved Svorkmo. Store deler av feltet omfatter et kupert barskog- og myrområde i høydenivået 300-600 moh. I sør går fjellområdene opp mot 1100-1200 moh. Vassdraget har et stort antall vann med varierende størrelse.

Under isavsmeltingen ble store mengder løsmasser avsatt i dalgangen sørøstover fra Svorksjøen. Elve- og deltaavsetninger med meandrerende elveløp er utpreget i sideelva Skolda. Svorka har et varierende løpsmønster. Elva meandrerer i flate partier, og veksler med fosser og stryk, dels i canyoner der gradienten er større. De ulike partiene framstår som markerte landskapselementer. Deltaet i Svorksjøen er en interessant fluvial lokalitet.

 Svorka har stor variasjonsrikdom i ferskvannsfloraen. Produktivitet og mangfold er svært stort, og det er innslag av flere sjeldne arter, bl.a. i forbindelse med de større elvene og de avsnørte meandrene. Nedre deler er lakseførende og vassdraget har ørret og røye. Den næringsrike berggrunnen gjør at dette sannsynligvis er det rikeste barskogsområdet i Sør-Trøndelag. Urvatnet er naturreservat for barskog og Litlbumyran er et naturreservat for våtmark. Skogarealene er fuglerike. Flere av vannene er gode andefuglhabitater.

Nedbørfeltet er attraktivt i friluftsammenheng både sommer og vinter. Svorksjøen og Holsjøen er viktige badeplasser og det er gode muligheter for kanopadling. Det finnes mange hytter. Sagbruksdrift har lange tradisjoner og tjærebrenning har vært en viktig aktivitet. Grutseter hytteplass hvor det ble smeltet kopper, er et sjeldent kulturminne. Den sørlige delen brukes som reinbeite vinterstid. Bosetning er spredt langs det meste av vassdraget. De nederste 3 km er berørt av kraftutbygging.  

Vernet gjelder oppstrøms inntaket til Svorkmo kraftverk.

Fakta

Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Meldal, Melhus, Orkdal, Midtre Gauldal, Rennebu
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 121.AZ
Areal: 320 km²
 
Største vann: 
Svorksjøen: 3,6 km²: 237 moh.

Høydenivå: 
1218 - ca 50 moh