Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

123/5 Hena

Vernegrunnlag: Urørthet. Sidevassdragets elver og vann er sentrale deler av et landskap med avrundete former og samtidig flere juv og fosser. Elveløpsformer med aktive prosesser, geomorfologi, botanikk, landfauna, fugleliv og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftsliv og reindrift. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område. 

Elva går i foss i Henfallet. (Foto: Jan Habberstad, 2004)

Hena er sideelv til Neavassdraget og renner ut i Nea like nedenfor Ås i Tydal.

Landskapet har slake, avrundete former og domineres av Hendalen og Svartådalen. Hena er et typisk barskogs-vassdrag. Terrenget er glasialt utformet, men den nordligste delen er preget av yngre, fluvial erosjon. Vassdraget har flere juv og fosser, bl.a. Henfallet med 80-90 m fritt fall. Henfallet barskogsreservat, med boreal regnskog, ligger 3 km sør for Henas utløp i Nea. Henfallet er også et viktig botanisk område med flere sjeldne og truede lav- og mosearter. Vassdraget har ikke spesielt mange vegetasjonstyper, men både fattige og rike typer er representert. Stedvis finnes store myrområder og langs en del av elvestrekningene vokser frodig vierkjerr. Produksjonen og mangfoldet i ferskvann er middels til stor og det forekommer sjeldne arter. I Storhena finnes en god bestand av ørret. Fuglefaunaen er typisk for landsdelen og den eneste vannfugllokaliteten er i sørøstenden av Svartåsjøen.

Terrenget er lett fremkommelig og egnet for tradisjonelle friluftsaktiviteter. Nedbørfeltet er et av de få gjenværende sidevassdragene til det ellers gjennomregulerte Neavassdraget. Fjellområdet er tradisjonelt samisk bruksområde og det har pågått kontinuerlig reindrift i området fra gammelt av. Hele vassdraget har særverdi for distriktet som kalvingsland og vårbeite. Øvre deler har også sommer- og tidlig høstbeiter. En arm av hovedflytteleia krysser vassdraget.

Fakta

Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Tydal, Holtålen
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 123.E1Z
Areal:  94
km²
Største vann: 
Veunsjøen
0,8 km²: 1052 moh.

Høydenivå: 
1321-ca.310 moh.