Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

133/1 Nordelva

Vernegrunnlag: Beliggenhet på Fosen. Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et særpreget landskap med variert berggrunnstruktur og løsmasser i dalbunnen. Elveløpsformer, geomorfologi, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Holvatnet mot sør. Foto: Jan Habberstad)

Nordelva ligger på Fosenhalvøya og drenerer mot sør, til Nordfjorden som ligger vest for og parallelt med Trondheimsfjorden.

Hoveddelen av vassdraget ligger 100-400 moh.og har flere vann. Skoggrensen ligger ca. 300 moh. Landformene er slake og avrundet og varierer fra åpent skogpreg til bart fjell der elva utgjør en markert del av landskapet. Spesiell geologi gjør at deler av landskapet er særpreget. Øverst går morenerygger over Fosenhalvøya fra Skaudalen til Namdalen. En karakteristisk ur langs Holvasselva og Juvvasselva markerer Trondheimsdekkets skyvegrense og er en viktig del av landskapet. I forsenkninger ligger store avsetninger som preger landskapet lokalt. Vassdraget har flere fossefall, strykpartier, gjel, deltaer og meandere som utgjør viktige deler av landskapet. Storfossen med et samlet fall på 45 m er et framtredende landskapselement.

Sleppelvas utløp i Holvatn er et markert gruntvannsområde som strekker seg 200 m ut i vannet. Elvefaunaen er variert med et godt utvalg av dyregrupper og arter. Fiskefaunaen er representativ for Fosenhalvøya. Nedre del av vassdraget er lakse- og sjøørretførende. Den elvegytende røyebestanden i Rødsjøvatnet er særegen. Naturtypen er karakteristisk fattig Fosennatur der skogen domineres av gran. Over skoggrensen på ca. 300 moh. utgjør bart fjell en stor del av arealet. Nordelva barskogsreservat har boreal regnskog.

Feltet er uten tyngre inngrep og godt egnet som turområde både sommer og vinter. Svært mange vann brukes til bading og fiske. Kulturminnene er typiske for regionen. Indre deler har lange tradisjoner knyttet til reindrift og jordbruk. Feltet ligger i et grenseområde med ulike sesongbeiter der alle årstidsbeiter er representert. Her er også viktige flytt- og trekkruter på tvers av elveløpet. 

Naturtypen er karakteristisk. Store deler er INON-registrert. Svært mange vann brukes til bading og fiske. 

 

Fakta

Fylke: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
Kommune: Rissa, Verran, Åfjord
Vernetidspunkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 133.3Z
Areal:  215
km²
Største vann: 
Juvatnet
1,5 km²: 264 moh.

Høyde over havet: 
623-0 moh.