Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 06.06.2018

016/10 Skjerva

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til Skiensvassdragets midtre deler. Avlangt og relativt myrrikt vassdrag som følger daldrag med bratte dalsider nederst. Varierte skogsområder. Vurdert som typisk for området sammen med Rauda. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Skjerva (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2008)

Skjerva grenser i sørøst til Austbygdåi og ligger på platået mellom Numedal og Tinnsjø med utløp i Tinnsjø. Vassdraget starter i 1300 moh. og går i begynnelsen i en vid og åpen dal i et myrlendt drag. I bjørkebeltet langs veien fra Veggeli i Numedal ligger det mange hytter og området brukes mye til friluftsaktiviteter. Lenger ned blir dalen trang og er omgitt av bratte dalsider, dels med gammel granskog.

Nord i feltet, like sør for Skirvsjøen, ligger forskjellige avsetninger av glasifluvialt materiale i form av eskere, rygger og hauger, og former i dødismorene. Ved Hovin i nedre del ligger den største funnkonsentrasjonen av kulturminner fra yngre steinalder og bronsealder i Telemarks skogsbygder. På de fleste gårdene finnes det gamle hus, særlig er mange stabbur bevart.

Fakta

Fylke: Telemark, Buskerud
Kommune: Nore og Uvdal, Tinn, Rollag
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 016.G3Z
Areal:  103 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Skrivsjøen: 0,3 km², 1137 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1300 - 191 moh