Vernegrunnlag: Sidevassdrag til Skiensvassdragets midtre deler. Avlangt og relativt myrrikt vassdrag som følger daldrag med bratte dalsider nederst. Varierte skogsområder. Vurdert som typisk for området sammen med Rauda. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Skjerva (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2008)

Skjerva grenser i sørøst til Austbygdåi og ligger på platået mellom Numedal og Tinnsjø med utløp i Tinnsjø. Vassdraget starter i 1300 moh. og går i begynnelsen i en vid og åpen dal i et myrlendt drag. I bjørkebeltet langs veien fra Veggeli i Numedal ligger det mange hytter og området brukes mye til friluftsaktiviteter. Lenger ned blir dalen trang og er omgitt av bratte dalsider, dels med gammel granskog.

Nord i feltet, like sør for Skirvsjøen, ligger forskjellige avsetninger av glasifluvialt materiale i form av eskere, rygger og hauger, og former i dødismorene. Ved Hovin i nedre del ligger den største funnkonsentrasjonen av kulturminner fra yngre steinalder og bronsealder i Telemarks skogsbygder. På de fleste gårdene finnes det gamle hus, særlig er mange stabbur bevart.