Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 06.06.2018

016/14 Kvenna

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Sidevassdrag til Skienselvas øvre deler. Vassdragets svært mange elver og vann sentralt på Hardangervidda er sentrale deler av fjell- og dallandskapet i dette området. Elveløpsformer, botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Utfyller nasjonalpark ned til utløpet i det regulerte Møsvatnet.

Kvenna har sine kilder i traktene ved Litlos sentralt på Hardangervidda. Fra nedbørfeltets vestlige punkt er det bare en dagsmarsj ned til Sørfjorden i vest, en av Hardangerfjordens mange armer. I nord ruver Hårteigen med sin karakteristiske form. Hovedvassdraget renner nesten rett østover ca. 40 kilometer og har et fall på omlag 250 m før det ender i det regulerte Møsvatn ved Mogen. Kvenna består av en sammenhengende kjede med innsjøer. Mellom disse går elva korte fall og stryk. De mest kjente innsjøene er Kvennsjøen, Øvre og Nedre Krokvatn, Sandvatnet, Briskvatnet og Vollevatnet. Bjønna i sør og Skvetta i nord er de to største sidevassdragene. Skyttarfossen mellom Nedre Krokvatn og Sandvatnet er mektigste fossefall i hoveddalføret. Kvenna er det største urørte vassdraget i Telemark. Med unntak av noen få kvadratkilometer ligger nedbørfeltet innenfor grensene til Hardangervidda nasjonalpark. Dalen regnes som frodig med et rikt og variert planteliv.

De mange vannene i det treløse viddelandskapet er gode ørretvann. Rike fangster venter ofte fiskere som tar seg bryet med å gå inn hit. Marflo som er ettertraktet ørretmat er påvist i nesten alle vann, også skjoldkreps som er god ørretnæring finnes i flere av vannene. Nedre deler av hoveddalføret har til tider av året store konsentrasjoner av rype mens deler av nedbørfeltet i vest fungerer som kalvingsområde for villreinstammen og er samtidig et viktig beiteområde om sommeren. Bever forekommer også i vassdraget. Arkeologiske funn har vist at dalen har vært besøkt for flere tusen år siden, og i en periode fram til svartedauen mener en det var stor jernutvinning i dalen.

Turisthyttene ved Litlos og Mogen er et viktig knutepunkt for turistforeningens løypenett på vidda både sommer og vinter.

Fakta

Fylke: Telemark
Kommune: Vinje, Ullensvang, Odda
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 016.KZ
Areal: 828  km²

Største vann: 
Gjuvsjøen: 5,0 km², 1212 moh.

Høydenivå: 
1622 - 919 moh