Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 06.06.2018

016/2 Området mellom Seljordvatn og Flåvatn

Vernegrunnlag: Vassdragsobjektet, som består av flere mindre sidevassdrag, ligger i et kupert, kollete skogsterreng med mange vann, tjern og myrer i forsenkningene. Tilhørende biologisk mangfold inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Nærhet til større tettsteder. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område.

Dalsvatnet i Kileåi. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 21. okt 2011).
Området mellom Seljordvatn og Flåvatn består av flere mindre vassdrag.
 Landskapet består av et kupert skogsterreng som i de vestlige deler ligger mellom 400‑600 moh., noe lavere i øst. Den vestre delen dreneres av Kilevassdraget som begynner i Heivatn (511 moh.) og munner i Flåvatn. Sentralt i vassdraget er Dalsvatn omgitt av et kollet skogslandskap med innslag av spredt bebyggelse. Berggrunnen består av grunnfjellsbergarter som forvitrer langsomt. Det har resultert i en sparsom løsmassedekning over det meste av området. I lavere deler er vegtasjonen dominert av fattige granskoger som over 400 moh. går over i lyngrik furuskog. De mange vann og tjern er næringsfattige, tildels sure og sterkt humuspåvirket. Det er knyttet kulturvitenskapelige interesser, både gravminner fra jernalderen (Heggtveit, Gjelstad og Kilen) og minner fra nyere tid, til området. Fra sørsiden av Seljordvatnet går det vei over til Kilen og Flåvatn. I forbindelse med skogsdriften er det bygd flere skogsbilveier.

Kulturminnene, friluftsinteressene og delvis de naturfaglige forholdene var grunnlag for vernet mot kraftutbygging.

Etter vedtaket i Verneplan III for vassdrag hadde området mellom Seljordsvatn og Flåvatn et areal på ca. 412 km2. For at vassdragsvernet skal følge nedbørfeltgrensene vedtok Stortinget i supplering av Verneplan for vassdrag at vernet omfatter følgende vassdrag: 016.BB1Z Kileåi, 128 km2, 016.BA7Z Flåmelva, 18 km2, 016.BA3Z Østeråa, 111 km2, 016.CB2Z Bygdaråi. 61 km2. Østeråa og Bygdaråi inngikk tidligere ikke i sin helhet i det vernede området. De angitte nedbørfeltene utgjør etter justeringen 318 km2. Det resterende området består av små vassdrag som isolert ikke vurderes som aktuelle verneobjekter. Vassdragsvernet bør i størst mulig grad knyttes til vassdrag og deres nedbørfelt. De områdene som ikke omfattes av de angitte nedbørfeltene over, utgår fra verneplanen.
Fotosider:

Fakta

Fylke: Telemark
Kommune: Bø, Kviteseid, Nome, Seljord
Vernetidspkt: 1986 (Vp III), Justert 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 016.BB1Z, 016.BA7Z, 016.BA3Z, 016.CB2Z
Areal:  317 km²
Største vann: Dalsvatn, 1,7 km²: 197 moh.
Høydenivå: 1137 - 112 moh