Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 06.06.2018

016/3 Dalåi

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til Skiensvassdragets øvre deler, det strekker seg fra kupert høyfjellsterreng til lavland over kort avstand. Bratte fjellsider, relativt dype daler og mange små og middelstore vann preger landskapet. Tilhørende biologisk mangfold inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. Delvis restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område. 

Dalåi og nabovassdraget Rukkeåi har sine kilder i fjellpartiet mellom Hovden i Setesdal og Dalen i Telemark. Etter samløp kalles elva Tokkeåi, som etter et kort løp munner ut i innsjøen Bandak ved Dalen. Nedbørfeltet ligger i et kupert høyfjellsterreng med høyeste punkt 1537 moh. og går ned til 110 moh. De bratte fjellsidene i de dypt nedskårede u‑formede dalene gir landskapet et visst vestlandspreg. Omlag halvparten av arealet ligger under skoggrensen. Byrtedalen som virker frodigst, er preget av tett granskog i nedre del. De sørvendte liene, særlig i de østligste dalene, har edellausk med et rikt planteliv.

Her er et interessant fugle‑ og dyreliv med flere sjeldne arter. Flere steder finnes vakre og særmerkede seterlandskap, som vest for Strandstøldalsvatnet. Mange små og middelstore vann med Byrtevann som det største, preger landskapet. Vannene er næringsfattige og sure, og flere er fisketomme.

Begge vassdragene er delvis utbygd idet Dalåi ved Strandstøyldalen er overført til Botndalsvatn (35 m regulering) som nyttes i Byrte kraftverk ved Byrtvatn (18 m regulering). Vannet herfra nyttes igjen i Sio kraftverk ved Tokkelv. Det går vei inn til dammene og langs Byrtevatnet. Vassdragene ble gitt vern mot ytterligere kraftutbygging fordi det er knyttet frilufts- og turistinterresser til særlig de øvre delene av vassdragene og fordi det er foretatt omfattende kratftutbygging ellers i Telemark. Fra Byredalen og Strandstøyldalen går det turstier over fjellet til Setesdal. Flest hytter ligger i Botnedalen.

Fakta

Fylke: Telemark, Aust-Agder
Kommune: Bykle, Tokke
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 016.BDZ
Areal:  215 km²

Største vann: 
Poddevatn: 1,1 km², 1140 moh. Regulert: Botnedalsvatn, 3,1 km², 740 moh.

Høydenivå: 
1537 - ca 100 moh