Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 06.06.2018

016/5 Klevastølåi

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Sidevassdrag til Skiensvassdragets øvre deler, kommer fra kupert høyfjellsterreng og drenerer gjennom frodig dal med bratte dalsider og bred dalbunn. Elveløpsformer med tilhørende aktive prosesser, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område. Vurdert sammen med Rusåi.

Klevastølåi er nabovassdrag til Rusåi, og omfatter et større fjellområde som ikke er påvirket av tekniske inngrep i noe omfang og som derfor kan tjene som referansevassdrag. Hovedvassdraget har utspring i Tangavatn og renner via øvre og nedre Vrongavatn ned gjennom den frodige Smørkleppdalen. Bratte dalsider omkranser den flate dalbunnen.

Vegetasjonen består hovedsakelig av fattige typer av lavalpine samfunn, fjellbjørkeskog og barskog. Den er variert, men mangler kalkvegetasjon. Det er velutviklete varmekjære vegetasjonstyper i tilknytning til rasmarker. Sørvendte lier har på mindre partier storbregne- og høystaudevegetasjon.

Gårdene i Smørkleppgrenda har mange eldre hus og her er verdifulle gamle bygningsmiljøer. Mange kjente dyregraver og spor etter jernutvinning i fjellet, verdifulle stølsområder som Berbu og andre kulturminner har stor verneverdi. De naturfaglige verdiene og liten påvirkning av inngrep var hovedbegrunnelsen for vernet. I tillegg er området attraktivt for friluftsliv. Sammen med Rusåis areal inngår feltet i kjerneområdet for bjørn i Telemark.

Fakta

Fylke: Telemark
Kommune: Vinje
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 016.BEBZ
Areal:  57 km²

Største vann: 
Råkadalsvatnet: 1,7 km², 921 moh.

Høydenivå: 
1299 - ca 475 moh