Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 06.06.2018

016/6 Lifjellområdet

Vernegrunnlag: Vassdragsobjektet, som består av flere mindre sidevassdrag, ligger i Skiensvassdragets midtre deler. Området er attraktivt og variert med store høydeforskjeller fra høyfjell til lavland. Botanikk og landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. Nærhet til større tettsteder. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område.

Reskjemvatnet. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 21. okt 2011).

Lifjellområdet omfatter flere elver og bekker som drenerer fra fjellmasivet.

Landskapet preges av et markert og kraftig relieff, og i sentrale deler når det opp i 1200‑1400 moh. De østlige delene er preget av lavere barskogkledde åser og rygger 400‑500 moh. Under ca. 250 moh., særlig i sør og øst, er det stedvis et betydelig innslag av edelløvskog, lind og ask. Lifjell inneholder et variert utvalg av de naturtyper som finnes i midtre og indre deler av Telemark.

De naturvitenskaplige kvalitetene er betydelige. I alt er det påvist nærmere 450 karplanter, flere med begrenset utbredelse i Norge. Fuglefaunaen i skogene, det vil si de fleste av fugleartene som lever i skog i denne delen av landet, er til stede. Av særlig betydning er flere trekk‑ og overvintringsplasser for fugl i utkanten eller like utenfor verneområdet. Årnesbukta ved Bøelvas utløp i Nordsjø er en slik viktig rasteplass, mens Nautsundet er overvintringsplass for mange ender og sangsvaner. Kulturminnene på Lifjell er relativt mangfoldige, noen få minner er sjeldne, mens de fleste er typiske for sentrale jordbruksbygder i Telemark.

Lifjell er av stor betydning som undervisningsområde for Høgskolen i Telemark i Bø. Lifjellområdet ligger vel til rette for friluftsliv både sommer og vinter og har en sentral plassering i forhold til store befolkningskonsentrasjoner. Terrrenget er variert med flate og småkuperte arealer, bratte oppstigninger og topper med storslagen utsikt. Det er flere overnattings- og serveringsteder og i alt ca. 500 private hytter i feltet.

Etter vedtaket i Verneplan III for vassdrag hadde Lifjellområdet et areal på ca. 641 km2. For at vassdragsvernet skal følge nedbørfeltgrensene, vedtok Stortinget i supplering av Verneplanen at vernet omfatter følgende vassdrag: 016.EA2Z Mjella, 47 km2, 016.CA1Z Hørteåa, 161 km2,016.CA3Z Gjuvsåa, 36 km2, 016.CB1Z Bjønndøla, 36 km2, 016.E2Z Klevaråa, 41 km2

De angitte nedbørfeltene utgjør i alt 321 km2. Det resterende området består av små vassdrag som isolert ikke er vurdert som aktuelle verneobjekter. Vassdragsvernet bør i størst mulig grad knyttes til vassdrag og deres nedbørfelt. De områdene som ikke omfattes av de angitte nedbørfeltene over, er tatt ut av verneplanen.

Fotosider:

016-6_Lifjellområdet_Hørteåa_fotoside.pdf

016-6_Lifjellområdet_Reskjemvatn_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Telemark
Kommuner: Bø, Hjartdal, Notodden, Sauherad, Seljord
Vernetidspkt: 1986 (Vp III). Justert 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 016.EA2Z, 016.CA1Z, 016.CA3Z, 016.CB1Z, 016.E2Z
Areal:  322 km²

Største vann: 
Reksjemvatnet: 1,0 km², 260 moh.

Høydenivå: 
1288 - 16 moh