Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 06.06.2018

016/8 Kåla

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til Skienselvas midtre deler. Vassdragets elver og mange myrer, små vann, tjern og pytter er sentrale deler av et variert landskap fra viddepreg i øvre deler til utløp i lavlandet. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer og fuglefauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Sjåvatn har utløp både til Kåla og Digeråi. Ca. 25 % av avrenningen fra Sjåvatn går gjennom Kåla. De største verdiene er knyttet til landskap, friluftsliv og urørthet. Ut fra de hydrologiske forholdene er vern av Digeråi og Kåla vurdert samlet, slik at hele nedbørfeltet til Sjåvatn er tatt inn i verneplanen.

Kålas nedbørfelt ligger vest for den sørligste delen av Tinnsjåen og sør for Sjåvatn. Elva renner ut i Tinnåa to km nedenfor Tinnoset. Vassdraget kommer fra Sjåvatn som har to utløp, Digeråi og Kåla, der Kåla regnes å ha 25% av avrenningen. Området er myrrikt med flere små tjern og pytter, mens større vann mangler. Øvre del har et viddepreget landskap med urørt preg. Kolidalen er skogkledt. Vassdraget gir et variert landskap. Ved Sjåvatn renner elva over steinet elvebunn, mens elveløpet nedenfor går i fast fjell og store steinblokker. Canyonen nederst i sideelva Tverråi og elvesletta i samløpsområdet med Tinnåa er markerte landskapselementer. De vanlige fugleartene knyttet til våtmark hekker, og storfuglbestanden regnes å være god. Flere kulturminner er visuelt knyttet til vann og elver.

Bortsett fra enkelte hytter er selve fjellplatået lite berørt av utbygging. Nede i dalen ligger skogsbilveier og store hogstflater. Nedbørfeltet er viktig friluftsområde for tradisjonelle friluftsaktiviteter og bruken av området er stor. Dette gjelder særlig de øvre delene.

 

Fakta

Fylke: Telemark
Kommuner: Hjartdal, Notodden
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 016.F6Z
Areal:  46 km²
 
Største vann: 
Tjørnstultjørni: 0,07 km², 675 moh.

Høydenivå: 
1085 - 190 moh