Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 06.06.2018

016/9 Rauda

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til Skiensvassdragets midtre deler. Vassdraget strekker seg fra høyfjell til lavland og er vurdert som typisk for området sammen med Skjerva. Større vann, rolige elvestrekninger og juv med kraftige fossefall er alle sentrale i dette landskapet. Elveløpsformer, botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Raudas utløp i Reisjåvatn. Foto: Per Einar Faugli, 1990)

Rauda ligger vest for Blefjellmassivet med utløp i Tinnsjå fra øst.

Fra et myrrikt skogsområde i nord drenerer vassdraget mot sør. Skoggrensen ligger 1000 moh. og Blefjellmassivet strekker seg opp mot 1400 moh. Vest for dette ligger et platå ca. 300-400 moh. med rolige terrengformer, en del større vann og stilleflytende elvestrekninger. Overgangen til Tinnsjådalen ca. 100 m nedenfor er skarp. Her går elva i juv med kraftig fossefall. Kombinasjonen av generelt sparsomme løsmasseavsetninger og en næringsfattig berggrunn gir et vegetasjonsbilde med dominans av artsfattig furuskog. Vegetasjonen er representativt for denne delen av Østlandets skogsområder. Fuglefaunaen er typisk for barskogsområdene på Østlandet. Også rødlistede arter er registrert. Øvre del er viktig for en sårbar villreinstamme, samt vinterområde for elg og rådyr. Rauda/Tjåga-området er spesielt rikt på kulturminner knyttet til omfattende skogsdrift og tømmerfløting.

Fakta

Fylke: Telemark
Kommuner: Notodden, Rollag, Tinn
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 016.G1Z
Areal:  148 km²

Største vann: 
Sandvatn: 1,3 km², 309 moh.

Høydenivå: 
1342 - 191 moh