Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

017/1 Bamble-Solum-Drangedal

Vernegrunnlag: Vassdragsobjektet omfatter flere små vassdrag med utløp til kystområdet mellom Kragerøvassdraget og Skiensvassdragets utløp. Vassdragenes elver og vann er sentrale deler av et attraktivt, småkupert og skogkledd landskap. Botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Bamblevatnet. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, sept. 2007)

Området Bamble-Solum-Drangedal består av flere små vassdrag med utløp i fjordsystemet nord for Kragerø. E 18 krysser det småkuperte, skogkledde landskapet som går opp i 300 moh. I de mange småvannene er det bra med ørret og abbor, og flere av vannene har bestander av suter og/eller sørv, to fiskearter som ellers ikke er vanlige i landet. Sammen med Herreelva i nord utgjør området vestmarka til Skien og Porsgrunn. Det er verdifullt for friluftslivet, selv om enkelte partier er ulendt med bratte koller og urer.

Deler av landskapet er lite påvirket av tekniske inngrep, bare stedvis preget av skogsdrift. Nedbørfeltet har et mangfoldig og sjeldent fugleliv med bl.a. hekkende storlom og fiskeørn. Ved Kjær er det opprettet et naturreservat av edellauskog som har stor plantegeografisk interresse.

Etter vedtaket i Verneplan I for vassdrag hadde området Bamble-Solum-Drangedal et areal på ca. 190 km2. For at vassdragsvernet skal følge nedbørfeltgrensene, vedtok Stortinget i supplering av Verneplan for vassdrag at vernet omfatter følgende vassdrag: 017.1Z Åbyelva, 50 km2, 017.2Z Lona, 63 km2, 017.22Z Hullvannvassdraget, 24 km2.

De angitte nedbørfeltene utgjør etter justeringen 140 km2. Det resterende området består av små vassdrag som isolert ikke vurderes som aktuelle verneobjekter. Vassdragsvernet bør i størst mulig grad knyttes til vassdrag og deres nedbørfelt. De områdene som ikke omfattes av de angitte nedbørfeltene over, utgår fra verneplanen.

Fakta

Fylke: Telemark
Kommune: Bamble, Kragerø
Vernetidspkt: 1973 (Vp I). Justert 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 017.1Z, 017.2Z og 017.22Z
Areal:  140 km²

Største vann: 
Hullvatn: 3,1 km², 39 moh.

Høydenivå: 
283 - 0 moh