Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 06.06.2018

019/5 Songedalsåi

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til øvre del av Arendalsvassdraget. Vassdragets mange elver, vann og myrer er sentrale deler av et kupert landskap. Øvre deler har myrområde med mange små tjern, mens største vann ligger i midtre deler. Nedre del går gjennom relativt dyp dal før utløp i Fyresdalen. Elveløpsformer, berggrunnsgeologi, botanikk, landfauna, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område.

Songedalsåi ligger nord for Fyresdal tettsted. Sentralt i vassdraget ligger Sundsvatn hvor det i vestenden er et delta med varierte og frodige vegetasjonsbelter. Her hekker et stort antall fuglearter knyttet til våtmark. Nedbørfeltet har også en ganske rik fuglefauna med bl.a. hekkende rovfugl. Bjørn og gaupe er registrert.

I nedbørfeltet ligger fortsatt ødegårdene fra middelalderen med tufter, åkre, åkerreiner og rydningsrøyser. De høyestliggende gårdene ble tidlig gjennryddet, noe som kan ha sammenheng med Moisesberg gruver som var i drift i perioden ca. 1538-49. Det er den eldste organiserte gruvedrift i Norge, med produksjon av kobber og noe sølv og gull.

Fakta

Fylke: Telemark
Kommune: Fyresdal, Tokke
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 019.DCB3
Areal:  110 km²

Største vann: 
Mjåvatn: 1,2 km², 709 moh.

Høydenivå: 
1178 - 305 moh