Vernegrunnlag: Vassdraget er viktige deler av et attraktivt landskap, med små terrengvariasjoner fra fjell til fjord. Nærhet til større tettsteder. Sees i sammenheng med Botnelva og Gausvikelva. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Heimvatnet ligger 191 moh, nær utløpet i Straumsbotn. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Botnelva (Storjordvassdraget) danner sammen med Gausvikelva de store vannene Storvatn, Svartevatn og Melåvassdraget, et sammenhengende turterreng på Hinnøya. Fra bygda Storjord øverst i dalen renner Storelva nordvestover til utløp i Straumsbotn.

Øvre deler har snaufjell. Dalsidene er slake, selve dalføret er skogbevokst.

Elvesletta ved utløpet er en populær badeplass. Harstad turlag har en turisthytte i sørøst, på vannskillet mot Storvatn og Svartevatn. De store interessene knyttet til friluftsliv lå til grunn for vernet.

Fotoside:

177-2_Botnelva_utløpsområde_fotoside.pdf