Vernegrunnlag: Urørthet. Kystnær beliggenhet. Vassdraget har en sentral funksjon i et kontrastrikt landskap med kort avstand fra høyfjell med breer, vannfylte botner og aktive elvestrekninger til fjord. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet.

Elva går i foss og fossestryk i nedre del, godt synlig fra vei. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Håkavikelva ligger på vestre del av halvøya mellom Lavangen og Salangen og har utløp i sjøen ved bygda Håkavik.

Vassdraget drenerer høye fjell som omkranser vassdraget i sør. Landskapet er kontrastrikt med spenn fra høye fjell, breer og fjellvann, til lavland og fjord. De nederste 2 km av hovedelva har et fall på ca. 450 m gjennom et bratt dalføre. Moreneavsetninger setter et særegent preg på landskapet. I nedre del danner marine avsetninger med grus og sand terrasser ved utløpet i sjøen.

Noen av vannene har fine ørretbestander.

Vassdraget er lite påvirket av tekniske inngrep.

Fotosider:

191-1_Håkavikelva_nedre_del_fotoside.pdf

191-1_Håkavikelva_utløp_fotoside.pdf