Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

024/1 Nesheimvassdraget

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet på Sørlandet. Lite vassdrag der elver, vann og våtmarksområder har en sentral funksjon. Isavsmeltingsformer, aktive vind- og kystprosesser, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Vernet er et ledd i verneplanens intensjon om å dekke ulike typer vassdrag.  

Utløpet i sjøen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, sept. 2007)

Nesheimvassdraget ligger på Lista. Vassdraget drenerer mot sør og har utløp til havet sør for Lista. 

Hele Lista-landskapet har natur med stor verneverdi, og nedbørfeltet er en del av dette landskapet. Verne­verdiene er knyttet til flere naturfaglige forhold. Vassdragsvernet binder sammen de ulike verneområdene.

Øverst i vassdraget ligger Ulgjelvatnet, 204 moh. Et område med flatmyrer, gjengroingsmyrer og fuktheier rett vest for dette er fredet, Ulgjelsvatn naturreservat. Dette heiområdet har også et særpreget landskap med små koller omkranset av vann og myr.

Prestvatnet ligger

Mellom Nesheimvatn og sjøen renner elva gjennom Kviljo plantefredningsfelt. Det er en del av et større fredningsområde på Listastrendene med mektige sanddyner og egenartet flora. Dagens utløpsområde ble flyttet rundt 1930 ved at det ble gravd ut en kanal.

Nedre del har avsetninger som er rester etter Lista-trinnet, som er en del av det eldste israndtrinnet fra innlandsisens tilbaketrekning fra Sørlandet. 

Generelt har vassdraget en artsrik flora. Her finnes mange planter som ellers er vanligere sør i Europa. Både ender og andre våtmarkstilknyttede fugler finnes på Lista, særlig under trekk vår og høst.

Rundt Nesheimvatn og Vamse tettsted like ved ligger kulturminner fra steinalderen, helleristninger fra bronsealderen og gravminner fra jernalderen. Ved Skeime ligger bebyggelse etter den gamle klynge- eller rekketunstrukturen. Lista var tidligere en sentral kornbygd. Vanndrevne kverner fantes i stort antall. Ved Jåtog er det bevart en steinbygd 1800-talls kvern.

Fotosider:

024-1_Nesheimvassdraget_mot_utløp_fotoside.pdf

024-1_Nesheimvassdraget_Nesheimvatn_fotoside.pdf

024-1_Nesheimvassdraget_Prestvatnet_fotoside.pdf

024-1_Nesheimvassdraget_Ulgjellvatn_fotoside.pdf

024-1_Nesheimvassdraget_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Vest-Agder
Kommune: Farsund
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 024.7Z
Areal: 27 km²

Største vann: 
Nesheimvatnet: 0,8 km²: 2 moh.

Høydenivå: 
340 - 0 moh