Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

025/1 Litleåna ovf. Eptestøl

Vernegrunnlag: Sidevassdraget til øvre Kvina har mange små og mellomstore vann, er deler av et attraktivt fjellområde i Setesdal-Ryfylke heiene. Viktig for friluftslivet. Vassdraget utfyller et område vest for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde.

Øvre del av vassdraget er vernet ovenfor Eptestøl.

Litleåna har utløp i Kvina ved Liknes, i bunnen av Fedafjorden. Vassdraget som har en avlang form i nord-sørgående retning, er generelt rikt på små og mellomstore vann. Høyeste punkt ligger i nordøst, rett sør for Knaben. Vassdraget karakteriseres som et typisk sørlandsvassdrag. Landskapet gir særpreg og stor variasjon ved at det strekker seg fra hei til fjord. Heiområdene i nord har innslag av mange vann og myrer. Denne delen av vassdraget har preg av urørthet og opplevelsesmulighetene er store. Elva veksler mellom rolige løp og stryk, med konsentrerte fossefall enkelte steder. Deler av feltet har stort biologisk mangfold knyttet til meanderløp, flomløp og kroksjøer. Myrflater langs disse oversvømmes ved høy vannføring. Vegetasjon og flora er svært variert, ikke minst fordi vassdraget strekker seg nesten ut til kysten. Både typiske og sjeldne fuglearter finnes. Litleåna har zoogeografisk interesse ved at arter med østlig og vestlig utbredelse møtes. Flere våtmarksområder har regional betydning.. Vassdraget har svært store kulturminneinteresser. Disse er nært knyttet til vassdraget, og elver og vann er viktige elementer i et særpreget kulturlandskap.

 
Nordlige del av feltet er ikke påvirket av tekniske inngrep. To myrområder lenger sør i feltet, øst for Galdalsvatn, er fredet som naturreservater. Vassdraget er svært godt egnet til tradisjonelle frilufts-aktiviteter. Denne aktiviteten har økt de siste 10 siste årene. Øvre del av feltet inngår i "sentralsonen" i verneområdet Setesdal Vesthei og har nasjonal verdi. Landbruk er en viktig næring med store jord- og skogbruksarealer.

Litleåna er lite berørt av kraftutbygging, dette i motsetning til hovedvassdraget Kvina som er svært mye berørt. Spesielt nordlige del av feltet har preg av urørthet. Det er store landskapsverdier og biologiske verdier knyttet til vassdraget. 

 

Fakta

Fylke: Vest-Agder
Kommune: Kvinesdal, Hægebostad
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 025.AC
Areal: 35 km²

Største vann: 
Hommevatnet, 0,3 km², 555 moh.

Høydenivå: 
879 - ca 430 moh