Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

026/2 Taumeelva

Vernegrunnlag: Urørthet. Sidevassdraget til Siravassdraget er, sammen med Njardarheim, sentrale og typiske deler av et attraktivt fjellområde i Setesdal-Ryfylke heiene. Landskapet er variert, har mange små og større vann, og er preget av sprekkstrukturen i berggrunnen. Botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. Hele feltet ligger nå i landskapsvernområde. Restfelt i et ellers tungt vannkraftutbygget område.

Taumeelva kommer fra Storevatn og Tjomevatn ved Taumevass­knuten (1118 moh.) lengst nord i Sirdal. Taumeelva renner ut i Store Holmevatn nord for Ådneram, Sirdals øverste gård. Vassdraget ligger i en vid dal som en kile mellom de store reguleringsmagasinene i Sira-Kvina-utbyggingen, Svartevatn og Rosskreppfjorden.

Undergrunnen består av gneis og granitt. Landskapet er et vakkert naturlandskap, med rik vegetasjon langs vassdraget. Det har flere gode småviltbiotoper, spesielt for rype, og feltet er viktig for villreinen.

Det er merkede turiststier og flere turisthytter, bl.a. Taumevasshytta innen feltet. Flere ruter ble lagt om i forbindelse med de store utbyggingene i Ulla-Førre i Rogaland og flere av hyttene ble anlagt som erstat­ningshytter. For fotturister ligger Taumevassdraget sentralt mellom Rogaland og Setesdal og utgjør en betydelig urørt del av et fjellparti som ellers er sterkt berørt av vassdragsreguleringer.

Hele nedbørfeltet ligger innenfor Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane landskapsvernområde.

Fakta

Fylke: Vest-Agder
Kommune: Sirdal
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 026.LZ
Areal: 79 km²

Største vann: 
Storevatn, 1,2 km², 959 moh.

Høydenivå: 
1368 - 708 moh