Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 25.11.2015 , sist oppdatert 18.05.2019

Kraftledninger, vindkraftverk og andre energianlegg

 

Vindkraftverk

Etter at konsesjon er gitt skal konsesjonær legge frem planer i henhold til vilkår gitt i konsesjonen. For vindkraftverk er det vilkår om at det skal utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) som sammen med en detaljplan og eventuelle planer etter andre vilkår skal oversendes NVE for godkjenning.

Miljø-, transport-, og anleggsplanen (MTA) skal beskrive hvordan anlegget skal bygges innenfor den konsesjonen som er gitt og hvordan miljøhensyn som er kommet frem i konsesjonsprosessen skal ivaretas. Planen skal omfatte anlegget og alle hjelpeanlegg som anleggsveier, masseuttak, massedeponier, riggplasser og utforming av tekniske inngrep.

Detaljplanen skal konkretisere utbyggingsplanene innenfor de rammene som er gitt i konsesjonen. Planen skal inneholde en teknisk beskrivelse av samtlige komponenter og installasjoner samt et kart som viser den nøyaktige plasseringen. Dersom det har vært endringer i forhold til den utbyggingsplanen som ble lagt til grunn i konsekvensutredningene, skal det redegjøres for eventuelle endrete virkninger for miljø og samfunn.

MTA og detaljplan kan sendes inn av konsesjonær som et samlet dokument eller som separate planer for godkjenning hos NVE.

NVEs "Rettleiar for utarbeiding av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for vindkraftverk" skal følges ved utarbeiding av MTA. Veilederen kan lastes ned på denne siden. NVE har også utarbeidet "God praksis"-ark for utvalgte temaer som også finnes på denne siden.

Saksbehandlingstiden er normalt seks måneder, men vil avhenge av om planen tilfredsstiller kravene i veilederen til utarbeidelse av MTA for vindkraftverk, når på året planen oversendes NVE for godkjenning, og om planen må sendes på høring. Ved enkelte tilfeller kan NVE unnlate høring av MTA/detaljplan. 

I større saker vil det normalt gjennomføres dialogmøter med berørt(e) kommune(r) før det fattes et godkjenningsvedtak. NVE vil også gjennomføre en befaring på barmark før saken tas til behandling. Dersom planen sendes til godkjenning vinterstid kan den samlede tidsbruken derfor blir betydelig lenger i påvente av akseptable befaringsforhold. MTA skal utarbeides i samråd med berørt(e) kommune(r), grunneier(e) og andre rettighetshaver(e) med mindre annet går frem av konsesjonen. Det betyr at det må ha vært dialog med disse om MTA og hvordan den enkelte berøres før planen sendes NVE for godkjenning. Hvordan denne prosessen har vært må fremgå av MTA eller oversendelsesbrev, og eventuelle uttalelser vedlegges. NVE kan ikke godkjenne planen før det har vært slik dialog eller planen har vært på en begrenset høring fra NVE.

 

Kraftledninger og andre energianlegg

Etter at konsesjon er gitt skal konsesjonær legge frem planer i henhold til vilkår gitt i konsesjonen. For større kraftledninger er det normalt vilkår om at det skal utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA).

Miljø-, transport-, og anleggsplanen (MTA) skal beskrive hvordan anlegget skal bygges innenfor den konsesjonen som er gitt og hvordan miljøhensyn som er kommet frem i konsesjonsprosessen skal ivaretas. Planen skal omfatte anlegget og alle hjelpeanlegg som anleggsveier, masseuttak, massedeponier, riggplasser og utforming av tekniske inngrep. MTA skal sendes inn av konsesjonær som et samlet dokument for godkjenning hos NVE.

NVEs "Rettleiar for utarbeiding av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for anlegg med konsesjon etter energilova" skal følges ved utarbeiding av MTA. Veilederen kan lastes ned på denne siden. NVE har også utarbeidet "God praksis"-ark for utvalgte temaer som også finnes på denne siden.

Saksbehandlingstiden kan være inntil 3 måneder. En må i tillegg påregne en befaring på barmark før saken tas til behandling, samt dialogmøter med berørte kommuner i større saker. Dersom planen sendes til godkjenning vinterstid kan den samlede tidsbruken derfor blir lenger enn tre måneder i påvente av akseptable befaringsforhold. Det samme gjelder dersom planen er mangelfull. MTA skal utarbeides i samråd med berørt(e) kommune(r), grunneier(e) og andre rettighetshaver(e) med mindre annet går frem av konsesjonen. Det betyr at det må ha vært dialog med disse om MTA og hvordan den enkelte er berørt av denne før planen sendes NVE for godkjenning. Hvordan denne prosessen har vært må fremgå av MTA eller oversendelsesbrev, og eventuelle uttalelser vedlegges. NVE kan ikke godkjenne planen før det har vært slik dialog eller planen har vært på en begrenset høring fra NVE.

NVE fører tilsyn med anleggene i bygge- og driftsfase. Det er konsesjonærens ansvar at planene og andre vilkår i konsesjon følges.