Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.08.2016 , sist oppdatert 06.12.2018

Retningslinjer for pålagte hydrologiske undersøkelser

Retningslinjene for pålagte hydrologiske undersøkelser skal sikre at undersøkelsene utføres etter standardiserte metoder og at kravene til dataleveranse og nøyaktighet tilfredsstilles uavhengig av hvem som utfører målingene.

Vannføringsstasjon. Foto: NVE

NVE er nasjonal faginstans for hydrologi. Det innebærer at NVE har et nasjonalt ansvar for å sikre innhenting av hydrologiske data av god kvalitet og sørge for at data er tilgjengelig for samfunnet i ettertid. En del av dette arbeidet innebærer at NVE gir pålegg om hydrologiske undersøkelser og har ansvar for utarbeidelse av og veiledning i nødvendige retningslinjer. Den som er pålagt hydrologiske undersøkelser har ansvaret for at målingene utføres tilfredsstillende, og med tilstrekkelig datakvalitet. NVE fører tilsyn med at den som er pålagt hydrologiske undersøkelser utfører disse, og at innrapporterte data har nødvendig kvalitet og tilfredsstiller retningslinjene.  

Retningslinjer for hvordan pålagte hydrologiske undersøkelser skal utføres og rapporteres er nå revidert. Revisjonen kommer som følge av nye bestemmelser innenfor vannressurs- og energiområdet, og fordi den teknologiske utviklingen innen måleutstyr har gått fremover siden de forrige retningslinjene fra 2008.

De nye retningslinjene gjelder for nye hydrologiske pålegg som gis fra 2016. For eldre pålegg gjelder de nye retningslinjene først fra 1.september 2017.