Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

166/1 Laksåga (Rago)

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Vassdraget har en sentral funksjon i et variert og kontrastrikt glasialt utformet landskap som strekker seg fra høyfjell til lavland. Berggrunn, isavsmeltingsformer, elveløpsformer i blant annet grottesystemer, botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Vassdraget utfyller og binder sammen et stort villmarksområde og en nasjonalpark. Viktig for friluftslivet.

Litlverivatnet ligger 311 moh. Dalbunnen nedenfor ligger 82 moh. Litlverivassforsen som utgjør et svært markert landskapselement, binder disse sammen. (Foto: Gunnar Kristiansen)

Laksåga har nedbørfelt fra svenskegrensen til Tørrfjorden. Største delen av feltet ligger i Rago nasjonalpark. Stor variasjon i berggrunnen bidrar til et dramatisk landskap med store kontraster. Vassdraget har stilleflytende elvepartier og særpregete fossefall. Vernet omfatter sideelva fra Lille Verivatn og hovedvassdraget fra grensen til nasjonalparken til samløpet med Sleipdalselva, slik at vassdragsvernet strekker seg fra Sverige og nesten ned til fjorden.

Vassdraget har stor diversitet ved at det omfatter både løsmassefattige høyfjellsområder og frodige daler. Stor variasjon i berggrunnen bidrar til et dramatisk landskap med store kontraster. Også morenetrinn og glasifluviale terrasser gir variasjon i landskapet. Vassdraget har stilleflytende elvepartier og særpregete fossefall. Blant annet er Verivassfossen er et markert landskapselement.

Store deler av området er dekket av avsetninger som elva graver i. Nedre del ligger under Marin grense. Storskogelva/ Laksåga er en aktiv meandrerende elv uten tekniske inngrep, noe som gir den stor referanseverdi. Spor etter tidligere elveløp finnes, slik at historisk utvikling kan dokumenteres.

Nedre deler av området er viktig oppvekstområde for anadrom laks og sjøørret. En rikholdig berggrunn gir grunnlag for flere naturtyper som rik bjørkeskog, tydelig flompåvirket gråor-heggeskog og kalkrikt berg med kildeutspring, noe som i tillegg til geologisk egenverdi også gir en spesiell vegetasjon.

Feltet inngår i et attraktivt friluftsområde og er den viktigste innfallsporten til Rago nasjonalpark. Mot Sverige grenser nasjonalparken til Padjelanta nasjonalpark, som videre er del av et sammenhengende kompleks hvor også Sarek og Stora sjøfallet nasjonalparker inngår.

Vassdraget er vernet i Verneplan I for vassdrag. I supplering av Verneplan for vassdrag ble vernet utvidet til å gjelde ned til samløpet med Sleipdalselva (10,2 km2).

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Sørfold
Vernetidspkt: 1973 (Vp I) Utvidet i 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 166.5Z
Areal: 121 km²

Største vann: 
Litlverivatnet, 4,0 km²: 311 moh.

Høydenivå: 
1342 - 9 moh