Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

167/2 Groelva

Vernegrunnlag: Urørthet. Kystnær beliggenhet i området Sørfold – Ballangen. Vassdragets elver, myrer og vann er sentrale deler av et variert, glasialt utformet landskap med store høydeforskjeller over korte avstander. Elveløpsformer, vannfauna og fuglefauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Må sees i sammenheng med Sagelva og Lappvasselva. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Grovatnet. (Foto: Arne Hamarsland, aug. 1984)

Groelva har utløp i Sagfjorden mellom de to fjordene Sørfolda og Nordfolda i Sørfold kommune.

Landskapet er kontrastrikt med høye fjell og dype fjorder. Nedbørfeltet domineres av to store innsjøer i høydenivåene 164 og 99 moh., Grovatn og Tennvatn. Vannene ligger i slake glasiale bassenger.

Verdiene er knyttet til friluftsliv, reindrift og sammenhengen med nabovassdragene Sagelva og Lappvasselva. Til sammen danner de et stort, variert og typisk område praktisk talt uten tekniske inngrep.

De høyeste fjellpartiene i området ligger 700-900 moh. Berggrunnen består av glimmerskifer og glimmergneis. Løsmassedekket er tynt og usammenhengende. Ved utløpet i fjorden bygges det opp et større delta. Myr dekker betydelige arealer. I tillegg finnes rike gråorbestander og strandenger. Særlig på myrene vest for Tennevatn og nord for Grovatn forekommer flere arter vadefugl. Ferskvannsfaunaen er relativt rik, og flere sjeldne arter er påvist.

Kulturminnene er varierte og typiske for distriktet, og har stor verneverdi. Sammen med nabofeltene Lappvasselva og Sagelva, er dette et fint turterreng som er lite påvirket av inngrep. Arealene mellom Vinkfjorden og Sørfjorden er kjerneområde for dagens reindrift og blir benyttet hele året. 

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Steigen, Sørfold
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 167.6Z
Areal: 48 km²

Største vann: 
Grovatnet, 2,66 km²: 99 moh.

Høydenivå: 
872 - 0 moh