Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 14.02.2018

167/3 Sagelva

Vernegrunnlag: Urørthet. Kystnær beliggenhet i området Sørfold – Ballangen. Vassdragets elver, myrer og vann er sentrale deler av et kontrastrikt og glasialt utformet landskap med store høydeforskjeller over korte avstander. Elveløpsformer, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Sees i sammenheng med Groelva og Lappvasselva. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Sagelva har utløp i Sagfjorden som skjærer seg inn i landmassivet mellom Sørfolda og Nordfolda i Sørfold kommune.

Vassdraget har betydelig naturfaglig verneverdi og typeverdi. Vassdraget er imidlertid relativt lite og må vurderes sammen med Groelva og dels Lappvasselva og Lommerelva lenger nord. Sammen dekker de betydelige deler av variasjonen i kystområdene i Sørfold-Ballangenområdet. Sagelva er praktisk talt ikke berørt av tekniske inngrep og dermed egnet som referansevassdrag.

Elva drenerer et stort, glasialt utformet basseng som til dels er preget av botner. En tinderekke (700-1000 moh.) omkranser bassenget i indre og midtre deler. Bassenget har flere vann (32-18 moh.), som utgjør et dominerende trekk i vassdragslandskapet.

Vassdraget har hovedsakelig sure bergarter med triviell vegetasjon av bjørkeskog og store myrer. Mulighetene for jakt, fiske og fotturer er gode.  Sangsvane er påvist hekkende i et av vannene. Både sjørøye og sjøørret går opp i elva.

Siden feltet er relativt lite, er det vurdert i sammenheng med nabovassdragene Lappvasselva og Groelva, som også er vernet og svært lite påvirket av inngrep.

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Sørfold
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 167.62Z
Areal: 17 km²

Største vann: 
Sagvatnan 1,2 km²: 18 moh.

Høydenivå: 
977 - 0 moh