Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 14.02.2018

168/1 Lappvasselva

Vernegrunnlag: Urørthet. Kystnær beliggenhet i området Sørfold- Ballangen. Vassdragets bre, elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt og glasialt utformet landskap med store høydeforskjeller over korte avstander. Elveløpsformer og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for reindriften. 

Trollvatnet ligger 402 moh og har et areal på 0,4 km2. (Foto: Arne Hamarsland, juli 1984)

Lappvasselva ligger i Nordland fylke mellom Nordfolda og Sørfolda. Vassdraget drenerer mot nord til Vinkfjorden, en sidearm til Norfolda.

Sammen med Sagelva og Groelva er vassdraget godt egnet som type- og referansevassdrag for Sørfold-Ballangenområdet. Vann og elver er en viktig  del av et kontrastrikt landskap.

Landskapet er kontrastrikt med høye topper og dype botner. Dalsidene er bratte og dalbunnen relativt bred. Hovedelva går gjennom en glasialt utformet dal. Lappvatnet (33 moh.) ligger i et dypere basseng i dalbunnen og utgjør ca. halvparten av dalen lengde. Løsmassedekket er generelt tynt. Langs hovedelva inn mot Lappvatnet er det stedvis bygget opp elvesletter, og et stort delta bygges ut ved munningen i Lappvatnet. En større glasial avsetning ligger nær fjorden.

Bjørkeskog med spredt furuskog dominerer. Store arealer er dekket av myr. Elva er lite brepåvirket og svært næringsfattig. Sammen med Sagelva og Groelva utgjør de en enhet med god spredning i ferskvannsbiotoper.

Nedbørfeltet tilhører et av kjerneområdene for reindriften i distriktet og nyttes som vår‑ og høstbeite. En sentral drivingsvei går gjennom feltet. Ved vernet ble det lagt særlig vekt på urørthet og at vassdraget sammen med Groelva og Sagelva er egnet som type‑ og referansevassdrag.

Fotoside:

168-1_Lappvasselva_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Steigen, Sørfold
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 168.2Z
Areal: 24 km²

Største vann: 
Lappvatnet, 2,0 km²: 33 moh.

Høydenivå: 
1317 - 0 moh