Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 14.02.2018

168/2 Lommerelva

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Kystnær beliggenhet i området Sørfold – Ballangen. Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt, glasialt utformet landskap med store høydeforskjeller over korte avstander. Elveløpsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftsliv og reindrift. 

Storvatnet. (Foto: Arne Hamarsland, okt. 1984)

Lommerelva ligger øst i Steigen kommune, i et storslått landskap med snødekte tinder, der landskapet er gjennomskåret av fjordarmer. Berggrunnen består vesentlig av glimmerskifer. Vassdraget drenerer en botn og fjordlandskap med høyt relieff. Dreneringsmønsteret er karakterisert av små elver som renner inn mot det 9 km langstrakte fjordbassenget, Storvatnet. Fra Storvatnet renner elva til det langt mindre Lommervatnet, før utløpet i havet. Det foregår stor massetransport inn mot vannet via skred og utrasninger. Små, sandige delta bygges ut ved de mindre elvenes innløp i vannet. En bred velutviklet deltaslette er bygget ut ved hovedelvas innløp i vannet. Nær utløpet i fjorden renner elva gjennom, og er til dels nedskåret i eldre avsetninger. Disse avsetningene er en viktig sedimentkilde til deltaet som bygges ut i fjorden.

Storvatnet er omkranset av bjørkeskog. Det finnes også en del furu, til dels gammel og storvokst. Frodig gråorskog vokser langs nedre del av hovedelva. Feltet har stor botanisk verneverdi.

Nedbørfeltet har en representativ forekomst av våtmarksfugl. Utløpsoset og fjorden utenfor er viktig for overvintrende og rastende ender, gjess og vadefugler. Elva er en av fylkets beste sjøørretelver.

Nedbørfeltet er tilnærmet fritt for tekniske inngrep og har villmarkspreg. Landskapet er kontrastrikt og storslått og brukes av mange til fiske, jakt og fotturer.

Fotosider:

168-2_Lommerelva_Lommervatn_fotoside.pdf

168-2_Lommerelva_Storvatnet_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Steigen
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 168.7Z
Areal: 78 km²

Største vann: 
Storvatnet, 6,61 km²: 56 moh.

Høydenivå: 
1180 - 0 moh