Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 14.02.2018

169/2 Hasselbakkelva

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet i området Steigen – Ballangen. Vassdragets elver, myrer og vann er sentrale deler av et lavtliggende, karrig landskap. Elveløpsformer, botanikk og fuglefauna er viktige deler av naturmangfoldet.

Gynnelvatnet ligger sentralt i vassdraget, 28 moh., og utgjør 20 % av nedbørfeltet. (Foto: Gunnar Kristiansen)

Hasselbakkelva ligger på halvøya mellom Skotsfjorden og Flaugsundet i Steigen. Vassdraget har utløp i Skotsfjorden i sør.

Feltet er lite, og Gynnelvatn utgjør ca. 20 % av nedbørfeltet. Det resterende arealet består av lave åsrygger og myrer. Tilførselsbekken til vannet er delvis meandrerende gjennom myr. Det samme gjør elva ved utløpet, men går senere i småstryk over grovt materiale i en markert sprekkedal ned til utløpet. Berggrunnen består vesentlig av glimmerskifer og glimmergneis, men det finnes også innslag av marmor.

Vegetasjonen er variert fra karrige fjellpartier, fattigmyr, lyngheier og småbregneskog til frodige høystaudelier og kalkkrevende lågurtsamfunn. Det finnes et spesielt interessant felt hvor den sjeldne og fredete orkidéen marisko vokser. Bjørk og furu er dominerende treslag. Fuglefaunaen er mangfoldig med rike biotoper både for hønsefugl, spurvefugl, ender og andre våtmarkstilknyttede arter.

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Steigen
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 169.4Z
Areal: 9 km²

Største vann: 
Markvatnet, 1,9 km²: 28 moh.

Høydenivå: 
137 - 0 moh