Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 14.02.2018

170/1 Varpavassdraget

Vernegrunnlag: Beliggenhet mellom Hamarøy og Tysfjord. Vassdraget er sentrale deler av et lavtliggende landskap med mange vann med korte elvestrekninger mellom. Botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Viktig for friluftsliv og reindrift. 

Skilvatnet. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Varpelva ligger mellom Vestfjorden og Tysfjorden, i et landskap med flere fjordarmer. Vassdraget grenser til Forsavassdraget i nord og har utløp i ytre del av Tysfjorden.

Berggrunnen består vesentlig av granittiske bergarter. Det glasialt utformede landskapet består av runde koller (200-300 moh.) mellom forsenkninger som helt eller delvis er fylt opp av innsjøer. Vassdraget er et typisk lavlandsvassdrag med mange innsjøer og med korte elvestrekninger mellom disse. Store deler av nedbørfeltet har relativt tynt løsmassedekke. 

Skogkledte åser dekker store arealer og det finnes mange typer av bjørkeskog og furuskog. Betydelige arealer med sjeldent storvokst osp og frodige gråorbestander er karakteristisk. Hekkefaunaen av våtmarksfugl er artsrik, og de større vannene er viktige rasteplasser for trekkfugl. Nedbørfeltet har betydelige myrarealer og vannene er svakt sure og noe brunfarget. Elva har en god bestand av laks og sjøørret.

Mangfoldet av kulturminner er stort og dekker et langt tidsrom, særlig fra samisk virksomhet. Feltet nyttes særlig av folk fra Hamarøy og Tysfjord til tradisjonelle friluftsaktiviteter knyttet til de mange vannene.

Fotosider:

170-1_Varpavassdr_elvestrekning_fotoside.pdf

170-1_Varpavassdr_Mellavatnet_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Tysfjord, Hamarøy
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 170.5Z
Areal: 93 km²

Største vann: 
Skilvatnet, 3,26 km²: 35 moh.

Høydenivå: 
405 - 0 moh