Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 14.02.2018

171/2 Vassdrag til Hellemofjord

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Vassdragets elver og vann har en sentral funksjon i et kontrastrikt, glasialt utformet landskap med store høydeforskjeller. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, grottesystemer, botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Utfyller nasjonalpark. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Øvre Rombakvatn (Foto: Arne Hamarsland, aug. 1984)

Vernet omfatter nedbørfeltet til Stabburselva som har utløp til Hellemofjorden, som er innerste del av Tysfjorden.

Elva består av to hovedgreiner, Stabburselva og Sørelva, begge med kilder i Sverige. Elvene går i åpne og vide daler og danner et spennende løpsmønster med mange mindre ferskvannslokaliteter i tilknytning til elva. Sørelva og Stabburselva renner langs hver sin side av dalbunnen før samløpet, ca. 500 m før utløp i sjøen. Berggrunnen består for det meste av tungt forvitrelige Tysfjordgranitt. Granittens parallellstruktur er vanlig og lager et spesielt trappetrinnformet landskap.

Utformingen av den iseroderte høyfjellsdalen utgjør en enestående geomorfologisk forekomst. Hellemobotn er sentralt for studier av innlandsisens avsmeltningshistorikk. En grein av Stabburselva danner et voldsomt og storslagent juv. Det er et godt eksempel på erosjon forårsaket av store elver under siste del av isavsmeltingen. Rundt Hellemofjorden ligger tre av Norges dypeste grotter. Innerst i Hellemobotn ligger en mektig havavsetning med finkornete løsmasser.

Vegetasjonen er temmelig artsfattig, men representativ for regionen. Furuskogen i nedre deler av Stabburselva er interessant, og samlet har feltet stor botanisk verneverdi. Feltet inneholder fuglearter som er sjeldne så langt mot nord og som tildels stiller strenge miljøkrav. Ved de høyereliggende innsjøene finnes mindre delta‑ og våtmarksarealer som er av stor betydning for flere fugler knyttet til vann. Ferskvannsfaunaen er artsfattig, men typisk. Både laks og sjøørret går opp i elvene, og det er flere gode fiskevann.

Hellemobotn er rikt på kulturminner med stort mangfold som dekker et langt tidsrom og mange ulike samiske tilpasninger. Stabburselva er et av de største uregulerte vassdrag i Nordland. Hele feltet er praktisk talt uten påvirkning av tekniske inngrep.

Fra Hellemobotn går det en populær turistløype over til de store svenske nasjonalparkene. Ved vernet ble det lagt vekt på urørthet, egnethet som type- og referansevassdrag og natur‑ og kulturfaglige verneinteresser. Det er foreslått etablert en nasjonalpark som strekker seg fra Nordlands fjordnatur over høyfjell til skogene i de store svenske nasjonalparkene, Padjelanta og Stora sjøfallet.

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Tysfjord, Hamarøy
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 171.Z
Areal i Norge: 164 km²

Største vann: 
Amasvakkejavri, 2,8 km², 769 moh. Delvis i Sverige

Høydenivå: 
1374 - 0 moh