Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 14.02.2018

173/2 Rånaelva

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Vassdragets breer, markerte elver og dominerende vann er sentrale deler av et kontrastrikt, glasialt utformet landskap. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Eitrelva kommer fra Frostisen og renner ut i Storvatnet. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Rånaelva ligger på sørsiden av Ofotfjorden med utløp 8 km øst for Ballangen.

Det relativt begrensede området omfatter høyfjell med bre og ligger samtidig nær fjorden. Det 9 km lange Storvatnet ligger sentralt i feltet.  I sør ligger Frostisen, et kompleks av større og mindre isbreer. Eiterelvdalen er en større, hengende sidedal i øst.

Feltet har et stort geologisk mangfold og er geomorfologisk særpreget. Landskapet er glasialt, med u-daler, avrundete fjell og mer alpine topper. Frostisen drenerer hovedsakelig mot sør og øst. Storvatnet utgjør lokal erosjonsbasis som størstedelen av vassdragets nedbørfelt. En vesentlig del av Eiterelva drenerer et par mindre breer i nordlige del av Frostisen. Elva kommer fra en bresjø (735 moh.). Øvre deler av elva har strekninger med stryk og periodevis høy sedimenttransport. Lenger ned går elva i forgreinete aktive løp. Småbekker som drenerer breene legger opp bekkevifter ved innløpet til hovedelva. Midtre og nedre elvestrekningene er slakere. Stedvis er det dannet elvesletter langs løpet.

4-5 israndavsetninger, trolig Preboreale (9-10000 år gamle), demmer opp Storvatnet, samt en rekke mindre vann. Glasifluviale terrasser i ulike nivåer ligger ved utløpet av Eiterelvdalen og i sørenden av Storvatnet og ved Kringlevatn. Formene gir en relativ kronologi for isavsmeltingen i området, og er godt faglig beskrevet.

Bjørkeskog dekker de bratte lisidene som omkranser vannet. Både artsfattige og artsrike vegetasjonstyper er godt representert. Langs fuktige sig fins stedvis kraftige gråorbestander. Feltet er viktig for rovfugl. Ferskvannsbiologisk har vassdraget spesielle kvaliteter.

Det kontrastrike landskapet hvor store deler er tilnærmet urørt av tekniske inngrep, gjør det opplevelsesrikt. Terrenget brukes av folk fra Ballangen og Narvik, særlig til dags‑ og helgeturer.

Fotosider:

173-2_Rånaelva_Eiterelva_fotoside.pdf

173-2_Rånaelva_Kringlevatn_fotoside.pdf

173-2_Rånaelva_Nedre_del_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Ballangen
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 173.3Z
Areal: 94 km²

Største vann: 
Storvatnet, 10 km²: 15 moh.

Høydenivå: 
1724 - 0 moh