Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 14.02.2018

174/1 Elvegårdselva

Vernegrunnlag: Beliggenhet i Harstad-Lyngenområdet. Vassdragets breer, markerte elver og dominerende vann er sentrale deler av et kontrastrikt landskap. Elveløpsformer bl.a. i kalksteinsgrotter isavsmeltingsformer, botanikk, vannfauna og fugleliv inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Vassdalen ved Elvemoen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Elvegårdselva ligger i området mellom Gratangen i nord, Sverige i sørøst og indre del av Ofotfjorden i sørvest. Vassdraget drenerer mot sørvest og har utløp ved Bjerkvik innerst i Herjangsfjorden, en indre fjordarm til Ofotfjorden.

Øvre del av vassdraget har to hovedgreiner som drenerer henholdsvis Grasdalen og Bukkedalen. Disse renner sammen ovenfor Storforsen innerst i Vassdalen ca. 280 moh. Herfra renner elva i variert løp gjennom Vassdalen til Hartvikvatnet og videre til utløpet.

Ved vernet ble det lagt vekt på at Elvegårdselva både geomorfologisk, limnologisk og ornitologisk, er representativ for regionen. Verdien som typeverdi ble fremhevet. Sammen med Spansdalsvassdraget utfyller disse vassdragene hverandre som typeområde.

Under innlandsisens tilbaketrekning ble det etablert flere løsmasseavsetninger som har hatt betydning for utviklingen av landskapet. Dalføret har tydelige terrasser i ulike nivåer. Disse har gitt grunnlag for jordbruk, flere er oppdyrket. Ovenfor Hartvikvatnet ligger blant annet et iskontaktdelta 90 moh. Herfra har elva transportert løsmassene videre, og videreutviklet Hartvikvatnets delta, som har fin flommarkskog.  

Fjell‑ og heilandskap dekker største delen av feltet. Myrarealet er svært lite. Dalen er skogrik og domineres av bjørk.  

En offerplass og minner fra nyere tid utgjør til sammen et bredt spekter av samiske kulturminner. Elvegårdselva er en del av et større terreng som strekker seg inn i Sverige er velegnet for friluftsliv.

Fotosider:

174-1_Elvegårdselva_Gamberget_fotoside.pdf

174-1_Elvegårdselva_nedre_del_fotoside.pdf

174-1_Elvegårdselva_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland, Troms
Kommune: Narvik, Lavangen
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Vassdragsnr: 174.5Z
Areal: 121 km²
Areal alle vann:  7 km²
Største vann: Hartvikvatnet, 2,3 km²: 78 moh.

Høydenivå:
1452 - 0 moh