Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 14.02.2018

175/2 Kvitforsvassdraget

Vernegrunnlag: vassdragets elver, vann og et stort sammenhengende våtmarksystem har en sentral funksjon i et variert og attraktivt lavtliggende landskap. Kvitforsen er et markert landskapselement. Elveløpsformer og biologisk mangfold inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Nærhet til større tettsted. Viktig for friluftslivet.

Fossen Kvitforsen synes på lang avstand og har gikk vassdraget sitt navn. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Kvitforsvassdraget drenerer terrenget nord for Evenes flyplass og har utløp nær denne. Flyplassen ligger mellom de to største vannene, Lavangsvatnet og Langvatnet. Fra Lavangsvatnet renner hovedelva sørover gjennom et myrlendt terreng til utløp i Ofotfjorden. Øvre deler av vassdraget består av to greiner, Øverelva som drenerer et lavereliggende kulturlandskap i vest og Stilleelva som kommer fra Rismålstinden i øst (1010 moh.). Sistnevnte danner Kvitforsen som vassdraget har navn etter.

Berggrunnen består av kalkholdige bergarter som gir en frodig vegetasjon med mange kalkkrevende plantearter. Ferskvannsfaunaen i de mange vannene er artsrik. Flere av vannene har en interessant vannvegetasjon med kransalger. Stivtjønnaks ble påvist i Tennvatn for første gang i Norge. De mange vannene og myrene danner et sammenhengende våtmarksystem som er et av de mest varierte og produktive i Nordland og Troms. Fuglefaunaen, særlig knyttet til vann og våtmark, er uvanlig rik og har stor verneverdi til tross for nærheten til flyplassen.

Fotosider:

175-2_Kvitforsvassdraget_jordbruk_foss_fotoside.pdf

175-2_Kvitforsvassdraget_Lavangsvatn_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Troms, Nordland
Kommune: Skånland, Evenes, Tjeldsund
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 175.4Z
Areal: 80 km²

Største vann: 
Lavangsvatnet 1,6 km²: 4 moh.

Høydenivå: 
639 - 0 moh