Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 14.02.2018

175/3 Østervikelva

Vernegrunnlag: Vassdragets mange elver og vann, samt myrområder i nedre deler har en sentral funksjon i et attraktivt og variert, lavtliggende landskap. Elveløpsformer, botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftsliv, reindrift og samiske interesser.

Grunnvannsmyrene. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Østervikelva har utløp i Bogen, på nordsiden av Ofotfjorden.

Hovedtrekkene i landskapet er et kupert skogkledd lavfjellsterreng med mange vann og myrer. Mot øst ligger høye fjelltopper. Øvre halvdel har relativt mye fall med flere store fosser og lange partier med stryk, mens den siste delen går gjennom flatere områder med stilleflytende elvestrekninger, delvis med meandrerende partier.

Vegetasjonen er dominert av bærlyngskog, men også rikere arter finnes. Her er spesielt mange vann, og myr og våtmark har stor utbredelse. Fuglefaunaen er rik og vassdraget har meget godt egnede biotoper for ender og vadefugl. En rekke rovfugler finnes og flere rødlistede arter er registrert.

En rekke hytter og flere plantefelt finnes. Nedbørfeltet brukes til tradisjonelle friluftsaktiviteter og er et av de viktigste utfartsområdene for folk i regionen. Fiskemulighetene er gode. Viktige samiske interesser er knyttet til reindrift, kulturmiljøer, kulturminner og landskap. Øvre del ligger innenfor et sentralt kalvingsområde. Det går viktige drivingsleier på tvers av elveløpet flere steder.

Fotosider:

175-3_Østervikelva_Grunnvannsmyrene_fotoside.pdf

175-3_Østervikelva_utløp_fotoside.pdf

 

Fakta

Fylke: Nordland, Troms
Kommune: Evenes, Narvik, Skånland
Vernetidspkt: 2005 (Suppl)
Areal: 95 km²

Største vann: 
Austervikvatnet, 1,2 km²: 117 moh.

Høydenivå: 
1037 - 0 moh