Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 14.02.2018

178/1 Vassdrag til Vestpollen

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Beliggenhet i indre Lofoten. Vassdragenes breer, elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt landskap med kort avstand mellom alpine fjell og fjord. Elveløpsformer, botanikk og fugleliv inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Utfyller nasjonalpark og landskapsvernområde. Viktig for friluftslivet.

N. Møysalvatn (Foto: Arne Hamarsland, juli 1983)

Vassdrag til Vestpollen omfatter alle vassdrag som østenfor Husjordøya renner ned til Innerfjorden (indre del av Øksfjord). Hovedvassdraget er Vestpollelva som renner ut innerst i Vestpollen og kommer fra Møysalen (1266 moh.), Lofotens høyeste fjell.

Terrenget er alpint med botnformer og til dels svært steile fjellsider. Flere småbreer ligger i området rundt Møysalen. Blokk og rasmark er svært vanlig. I nedre del meandrerer elva. Ved Vestpollen er det lagt opp et resent delta.

Det urørte og kontrastrike landskapet med høye fjell, irrgrønne fjellsider og den trange fjorden gir spesielle naturopplevelser. Landskapet karakteriseres som villmark og brukes til fotturer, jakt og fiske. En spesiell, opplevelsesrik fottur går opp til Møysalen, hvor det er en fantastisk utsikt over Hinnøya og Lofoten.

Det bratte terrenget gir godt tilsig av oppløste næringssalter, noe som gir en relativt frodig vegetasjon. Høystaudebjørkeskog, fjellenger og rike snøleiesamfunn finnes. Foruten som hekkeplass er den indre delen av fjorden av betydning som rasteplass for fugl under trekket. I de ville og urørte fjellene lever flere arter rovfugl.  

Ved vernet ble det lagt vekt på urørthet, og at feltet er svært godt egnet som type- og referanseområde for indre deler av Lofoten. Det ble også lagt vekt på de store landskapsmessige kvalitetene og friluftslivinteresser. Det meste av området ligger nå innenfor Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsvernområde (begge opprettet i 2003). E 10 går gjennom sørlige deler av feltet. 

Fotoside:

178-1_Vassdrag_til_Vestpollen_Ytre_del_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Lødingen, Sortland
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 177.93, 178.11Z, 178.111, 178.112Z
Areal: 73 km²

Største vann: 
Øvre Storelvvatnet, 0,6 km²: 590 moh.

Høydenivå: 
1262 - 0 moh