Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 14.02.2018

179/1 Fiskebølvassdraget

Vernegrunnlag: Urørthet. Kystnær beliggenhet nord i Lofoten. Vassdragets elver og vann har en sentral funksjon i et karakteristisk og kontrastrikt landskap med kort avstand mellom alpine fjell og havet. Geologisk drenerer nedbørfeltet en klassisk breutformet botn. Botanikk og landfauna inngår som viktige deler av et variert naturmangofld. Viktig for friluftslivet.

Innover i vassdraget fra Tjørna. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Fiskebølvassdraget ligger i Lofoten på den nordvestlige delen av Austvågøy nær fergestedet Fiskebøl. Elva renner mot nordøst og har utløp i Hadselfjorden ved stedet Fiskebøl.

Landskapet tilhører gruppen Ås- og fjelltopplandskap i NiN. Kontrastene er store. Vassdraget er omkranset av flere tindepregete og til dels meget bratte fjellpartier, 800-900 moh., med velutviklete botner. Avstanden mellom fjelltopper og sjøen er kort. Den flate dalbunnen markerer strandflaten. I nedre deler er det utviklet et meandrerende løpssystem.

Nedre del av dalbunnen har noe innmark. Ellers domineres vegetasjonen av bjørkeskog og myr med blant annet høystaude‑ og sumpskog. Botanisk varierer feltet fra karrig til uvanlig frodig vegetasjon. De fleste plantesamfunn som er typiske for regionen, er representert. Selv om nedbørfeltet har et lite areal, har det en ikke uvesentlig forekomst av våtmarksfugl. Særlig er det grunne vannet Tjørna en viktig lokalitet. Trekkfugl bruker de nederste delene til næringssøk

Vassdraget har betydelige naturfaglige verneverdier og er egnet som typevassdrag.

Feltet brukes til fotturer. Fiskebølvassdraget er relativt lite, og blant de minst påvirkede på Austvågøy.

Fotoside:

179-1_Fiskebølvassdraget_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Hadsel
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 179.8Z
Areal: 10 km²

Største vann: 
Storvatnet, 0,4 km²: 23 moh.

Høydenivå: 
906 - 0 moh