Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 14.02.2018

180/3 Bøvassdraget

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet nord i Lofoten. Vassdraget er deler av et særpreget og kontrastrikt landskap med kort avstand mellom alpine fjell og havet. Botanikk og landfauna inngår som viktige deler av et variert naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Bøvatnet i indre del er omgitt av tindeformete fjell. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Bøvassdraget ligger helt nord på Vestvågøy i Lofoten ca. 20 km nordøst for Leknes. Elva renner mot nordvest og har utløp i Høynesvøda, en bukt til Norskehavet, ved Bø.

Bøvatn er omgitt av en tinderekke der tilførselsbekkene fra disse renner ut i vannet. Herfra renner elva ca 1 km til utløpet. Landskapet tilhører gruppen Ås- og fjelltopplandskap i NiN. Nedbørfeltet representerer små kystvassdrag med stor gradient i denne type landskap. 

Karakteristiske rasurer utgjør fine landskapselementer. En morene krysser vassdraget i enden av Bøvatnet, 37 moh. Fra vannet er et ca. en kilometer til utløpet som har et roligflytende elveløp med gradvis overgang til sjøen. Nedre del av vassdraget ligger på den karakteristiske strandflaten.

Vegetasjonen er preget av den næringssfattige berggrunnen. Det er lite skog i feltet, bare noe bjørk et stykke opp i liene og langs elva. Deler av feltet preges ellers av sterkt beitepress fra småfe. Vegetasjonen er typisk. Strandengene i gruntvannspartiene mellom Sandøya og Bø er av stor botanisk verdi.

Feltet har en variert og interessant fuglefauna. Gravand hekker, foruten flere sjeldne rovfugler. Oter har sannsynligvis fast tilhold i feltet. Bøvatn har fin ørret i tillegg til småfallen røye.

Vassdraget ligger i et viktig friluftsområde. Lokalbefolkningen bruker terrenget til fotturer, småviltjakt, fiske og bærplukking. Området rundt og nedenfor Bøvatnet er et viktig beiteområde.

Fotosider:

180-3_Bøvassdraget_strandflate_skred_fotoside.pdf

180-3_Bøvassdraget_strandflate_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Vestvågøy
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 180.63Z
Areal: 6 km²

Største vann: 
Bøvatnet, 0,4 km²: 37 moh.

Høydenivå: 
808 - 0 moh