Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 19.12.2017

181/1 Åvassdraget

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet i ytre Lofoten. Vassdraget er sentrale deler av et særpreget og kontrastrikt landskap med kort avstand mellom alpine fjell og havet.
Kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Åvatn ligger sentralt i vassdraget. Tindepregete fjell markerer nedbørfeltets grenser. (Foto: Arne T. Hamarsland, 1988)

Åvassdraget er det ytterste, større vassdraget på Moskenesøy og grenser til Sørvågvassdraget.

Fjellpartiene som omgir vassdraget, er tindepregete og til dels svært bratte.  Åvatn, som utgjør en stor del av feltet, er skilt fra havet ved en lav bergterskel. Fra vannet går det en kort elvestubb til utløpet ved tettstedet Å.

Heivegetasjonen dominerer, men det finnes også en del bjørkeskog. I de sørvendte liene er vegetasjonen frodig og plantegeografisk interessant. Det store Åvatn som er ca. 70 m dypt, ble allerede i 1935 undersøkt ferskvannsbiologisk. For å kunne sammenlikne tilstanden før og nå, er det av interesse at det ikke skjer store tekniske inngrep i feltet. Naturfaglig har vassdraget noe av de samme verdiene som Sørvågvassdraget, men variasjonen er mindre i Åvassdraget.

Kulturminnene dekker et langt tidsrom. De kulturhistoriske verdiene er først og fremst knyttet til fiskeværene, som har stor opplevelsesverdi og kunnskapsverdi i lokal og regional sammenheng. Åvassdraget inngår i et større, sammenhengende og attraktivt naturområde på Moskenesøy og brukes til friluftsliv. Naturen er ualminnelig vakker og særpreget. De store kulturminneverdiene framhever det storslagne i landskapet.

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Moskenes
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 181.43Z
Areal: 7 km²

Største vann: 
Ågvatnet, 0,9 km².

Høydenivå: 
826 - 0 moh