Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 14.02.2018

181/2 Sørvågvassdraget

Vernegrunnlag: Anbefalt referansevassdrag. Kystnær beliggenhet i ytre Lofoten. Vassdraget er sentrale deler av et særpreget og kontrastrikt landskap med kort avstand mellom alpine fjell og havet. Botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. 

Stuvdalsvatnet 80 moh er et av flere vann i vassdraget. (Foto: Jon Arne Eie)

Sørvågvassdraget som grenser til det også vernede Åvassdraget i sør, ligger på Moskenesøy og har utløp i Vestfjorden ved Sørvågen.

Sørvågvassdraget inngår i et større sammenhengende naturområde på Moskenesøy og brukes til friluftsliv. Bortsett fra de nedre delene er feltet lite berørt av tekniske inngrep og er typisk for ytre strøk av Lofoten.

Landskapet domineres av tindepregete glasialt utformete fjell med mange botner. Dette er typisk for de ytre delene av Lofoten. De høyeste toppene når over 1000 moh. mens mange av botnene, som er fylt med vann, er erodert betydelig under dagens havnivå. Korte elvestrekninger knytter sammen de mange vannene.

Vegetasjonen er kystpreget og dominert av lyng og gresshei, men det finnes litt bjørkeskog i nedre del. Den er plantegeografisk verdifull. I vestdelen finnes frodige, sørvendte lier med høy produksjon. Denne delen er preget av beiting. Innsjøene er svært dype i forhold til størrelsen, over 120 m er målt. De er næringsfattige og typiske for botnsjøene i ytre Lofoten.

Kulturminnene er særlig knyttet til den gamle fiskeværbebyggelsen. Her er store opplevelses- og kunnskapsverdier i lokal og til dels regional sammenheng.

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Moskenes
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 181.43Z
Areal: 16 km²

Største vann: 
Trolldalsvatnet, 1,3 km²: 152 moh.

Høydenivå: 
940 - 0 moh