Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 14.02.2018

185/1 Alsvågvassdraget

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet i Vesterålen. Vassdraget er sentrale deler av et variert landskap med kort avstand mellom alpine fjell og havet. Største del ligger på den karakteristiske strandflaten der vann og myr utgjør de største arealene. Landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. 

Alsvågvatnet. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Alsvågvassdraget ligger på den nordlige delen av Langøya i Vesterålen. Vassdraget drenerer mot nord og har utløp til Gavlefjorden i Sørvågen nordvest for Alsvåg.

Kystvassdraget har flere vann. Til sammen utgjør disse ca. 14 % av nedbørfeltet. Mellom vannene går korte elveløp. De øverste vannene er botner under etter landskapstypen høye fjell, 500-600 moh., den høyeste er Tretinden, 647 moh. De største vannene, Alsvågvatnet og Sørvågvatnet, ligger i høydenivået 8-5 moh.

I sør er feltet avgrenset av høye, alpine fjell opp mot 600 moh. Stedvis er det forholdsvis bratte fjellskråninger med rasmateriale. Små, velutviklede botnformer finnes flere steder. Store deler av nedbørfeltet ligger på strandflaten. Dette området er dominert av store, flate og lavtliggende myrlendte områder med store vann og betydelige gruntområder. Alsvågvatn og Sørvågvatn ligger på denne karakteristiske strandflaten.

Næringsfattig bjørkeskog er dominerende vegetasjonstype sammen med næringsfattig myr i nord. Feltet har til dels store forekomster av forskjellige fuglearter som hekker i våtmarkene. I nord grenser nedbørfeltet Grunnfjorden naturreservat som er en viktig rasteplass for fugl på trekk. Vassdraget har mange likhetstrekk med vassdragene på Andøya. Det er påvist et stort utvalg av dyregrupper knyttet til ferskvann. Elva er stedvis rik på elveperlemusling. Elva er eneste lakseførende vassdrag i kommunen.

Nedbørfeltet regnes som typisk for området og brukes blant annet til tradisjonelt friluftsliv.

Fotosider:

185-1_Alsvågvassdraget_Alsvågvatnet_fotoside.pdf

185-1_Alsvågvassdraget_strandflaten_fotoside.pdf

185-1_Alsvågvassdraget_Sørvågvatn_fotoside.pdf

185-1_Alsvågvassdraget_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Øksnes
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 185.1Z
Areal: 22 km²
Areal alle vann:  3 km²
Største vann: Alsvågvatnet, 2,3 km²: 8 moh.

Høydenivå: 
647 - 0 moh