Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 14.02.2018

185/2 Nordsandvassdraget

Vernegrunnlag: Urørthet. Kystnær beliggenhet i Ytre Vesterålen. Vassdraget er sentrale deler av et særpreget og kontrastrikt landskap med kort avstand mellom høyfjell og hav. Strandflaten i nedre del har viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. 

Mot vassdraget, tatt fra andre siden av Prestfjorden. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Nordsandvassdraget ligger på nordsiden av Skogsøya i Vesterålen. Vassdraget er nordvendt og har utløp til Norskehavet ved Nordsand, ytterst i Prestfjorden.

Kystvassdraget har flere vann. Til sammen utgjør disse ca. 10 % av nedbørfeltet. Mellom vannene går korte elveløp. De øverste vannene er botner under etter landskapstypen høye fjell, ca 500 moh., det høyeste er Stigkollen 707 moh. De største vannene ligger i dalbunnen, henholdsvis 10 og 8 moh.

Under de bratte fjellsidene ligger karakteristiske urer. Andlitvatnet er demt opp av en morene avsatt av en lokal botnbre. Både Øvrevatn og Storvatnet er demt av randmorener avsatt i forbindelse med innlandsisens tilbaketrekning. Nordvest for utløpet ligger strandvoller avsatt da landet lå lavere enn i dag. Dalbunnen, det bebygde området og Andlitmyra i nord ligger på strandflaten. 

Bjørkeskog med innslag av rogn vokser i liene opp til 100‑200 moh. I dalbunnen dominerer myr og heivegetasjon med fattigmyrer og lyngvegetasjon. Nær vann og i bekkedragene vokser frodigere vegetasjon med innslag av urter og høystauder. Oter har fast tilhold. Området har relativt stort mangfold av biotoper for fugl og det antas at flere våtmarkstilknyttede areter hekker i området. Gytemulighetene er gode for laks og ørret.

Det er ingen tekniske inngrep i vassdraget. Tettstedet Nordsand er fraflyttet. Vassdraget har verdi som urørt både med hensyn på naturverdi og friluftsliv. 

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Øksnes
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 185.81Z
Areal: 10 km²

Største vann: 
Storvatnet, 0,6 km², 8 moh.

Høydenivå: 
707 - 0 moh