Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 14.02.2018

185/3 Nykvågvassdraget

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet i Vesterålen. Vassdragets mange og relativt store vann er viktige deler av et særpreget landskap der den karakteristiske strandflaten er sentral. Kort avstand mellom alpine fjell og havet. Isavsmeltingsformer, vannfauna og fuglefauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet.

Ravatnet, 33 moh, er demt av en morene. Vassdraget er omgitt av tindepregete fjell innerst, og mer avrundet på sidene. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)
Nykvågvassdraget ligger på Langøya i Vesterålen. Vassdraget er vestvendt og har utløp til Norskehavet ved tettstedet Nykvåg, ca. 55 km vest for Sortland.
 
Kystvassdraget består av to greiner og har en rekke vann. Til sammen utgjør vannene ca 10 % av nedbørfeltet. Mellom disse går korte elveløp, særlig i nedre del. Det øverste vannet, Keipvatnet, ligger 296 moh og er en botn rett under etter landskapstypen høye fjell, ca. 500 moh. Herfra renner elva til Trolldalsvatnet, 41 moh. De største vannene ligger i høydenivået 34-6 moh.
 
Kontrastene er store og området kjennetegnes ved både alpint fjellandskap og strandflaten. Trehyrna har de høyeste toppene i området, er synlige fra det meste av nedbørfeltet og avgrenser feltet i sørøst.  Avstanden mellom de høyeste toppene og havet er kort.
 
Fjellpartiene har stedvis tynt dekke av skredmateriale. Langs fjellsiden i nord ligger karakteristiske rasvoller (protalus), i indre del rasurer. En ca. 1,5 km lang endemorene,  sannsynligvis 18-20 000 år gammel. Den strekker seg mot øst fra Nykvåg og demmer opp Ravatnet. Innenfor denne finnes flere mindre randmorener som demmer opp Trehyrnvatnet, Toftvatnet og Lundvatnet. Det går en midtmorene mellom elveløpet fra Trehyrnvatnet og vannene lenger øst. Mellom Ravatnet og sjøen ligger flere strandvoller. Disse er sammen med randavsetningene blant de eldste i landet. I forbindelse med avsetningene i nedbørfeltet finner vi lenger nord flere strandvoller, rasvifter, rasvoller og et sanddynefelt. 

Det er svært lite vegetasjon i området. Forskjellige former for lyngvegetasjon dominerer, men med til dels betydelige innslag av lågurt- og småbregnebjørkeskog i indre deler. Også kalkkrevende arter finnes. Fuglefaunaen er relativt variert, med innslag av typiske marine arter. Et fuglefjell ligger nær Nykvåg. En rekke rødlistede rovfuglarter hekker. Vassdraget har gode bestander av småvokst ørret og røye.

Ved Nykvåg er det bebyggelse og jordbruk. Totalt sett er inngrepene få. Tradisjonelle friluftsaktiviteter er vanlig. 
Fotosider:

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune:
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 185.71Z
Areal: 11 km²

Største vann: 
Dalvatnet, 0,3 km²: 34 moh.

Høydenivå: 
620 - 0 moh