Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 14.02.2018

186/1 Åelva

Vernegrunnlag:  Kystnær beliggenhet på Andøya. Vassdraget er sentrale deler av et variert landskap med kupert fjellterreng i øvre deler og store vann og myrarealer på den karakteristiske strandflaten. Isavsmeltingsformer, vannfauna og fuglefauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. 

Ånesvatnet øst for Ånes. Store deler av vassdraget ligger på strandflaten. Myr og vann er fremtredende. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Åelva ligger sentralt på Andøya. Vassdraget drenerer mot øst og har utløp i Andfjorden ved tettstedet Å.

Kystvassdraget har flere vann. Til sammen utgjør disse ca. 10 % av nedbørfeltet. De øverste vannene er botner i etter landskapstypen høye fjell, ca. 500 moh., det høyeste er Ressmålstinden, 618 moh. De største vannene, Grunnvatnet og Ånesvatnet, ligger 10 moh.  

Markerte og stedvis svært bratte fjell ligger i vassdragets sentrale deler. Særlig markert er Åberget. Rasmark er vanlig under de bratteste fjellpartiene. Store deler av nedbørfeltet ligger på strandflaten. Dette området er dominert av myr og vann, båre Grunnvatnet og Åvatnet ligger på strandflaten.

Ved utløpet av Ånesvatnet ligger et større randmorenesystem som vesentlig består av glasifluvialt materiale. Mindre randmorener ligger ved indre enden av vannet. Vannskillet mot vestkysten er også markert ved randmorener. Øvre marin grense ligger 37 moh.

Dreneringssystemet er stabilt med liten aktivitet. Et mindre delta er bygget ut ved Bødalsvatnet. I nedre deler har elva erodert seg ned i eldre avsetninger og utviklet meandrerende løp.

En vesentlig del av nedbørfeltet (strandflaten) består naturlig av myrer med fattig vegetasjon. Deler av myrarealene er dyrket opp eller tatt i bruk til torvproduksjon. Vassdraget er en del av et større areal på midtre del av Andøya som har en svært viktig funksjon både for hekkende og rastende våtmarksfugl. Nedbørfeltet har mange ulike typer av ferskvannslokaliteter hvor flere sjeldne ferskvannsarter er påvist. Åelva har stedvis stor forekomst av elveperlemusling.

Åelva er et godt smålaksvassdrag med en lakseførende strekning på ca. 15 km, et av de beste fiskevassdragene i Vesterålen.

Kulturminnene er varierte og knyttet til samisk og norsk ressursutnytting gjennom et langt tidsrom.

Terrenget brukes som turterreng lokalt og av folk fra Andøya og Vesterålen.

Fotosider:

186-1_Åelva_øvre_del_fotoside.pdf

186-1_Åelva_Ånesvatnet_fotoside.pdf

186-1_Åelva_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Andøy
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 186.2Z
Areal: 51 km²
Areal alle vann: 5 km²
Største vann: Ånesvatnet, 3,2 km²: 10 moh.

Høydenivå: 
618 - 0 moh