Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 09.10.2017

177/3 Gausvikelva

Vernegrunnlag:  Vernet sees i sammenheng med Melåa og Botnelva og inngår som del av et større, attraktivt naturområde. Kulturminneverdier. Nærhet til større tettsteder. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Storvatnet ligger sentralt i vassdraget, og er regulert. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Gausvikelva og Svartevatnelva (Storvatn og Svartevatn) omfatter to vassdrag øst på Hinnøya rett sør for Harstad. Elva fra Svartevatn renner nordøstover til utløp ved Sørvik. Storvatn drenerer mot sørøst til Gausvik i Tjeldsundet.

Storvatn er største innsjøen på Hinnøya, og drenerer området nord for Kongsviktinden, 977 moh.

Landskapet i Kongsvikdalen har stor opplevelsesverdi, og dalen har rike viltforekomster. Myrene i østenden av Storvatn og over mot Svartevatn har et rikt og variert fugleliv og er et verdifult småviltterreng.

Det er merkede turstier gjennom dalen. Foruten naturfaglige interesser ligger hovedmotivet for vernet i friluftlivet og feltets betydning for reindriften. Flere hytter ligger langs nordsida av Storvatnet. Vannet er regulert 7 m, og fallet ned til Gausvik er utnyttet i tre kraftverk.

Fakta

Fylke: Troms
Kommune: Harstad, Tjeldsund, Kvæfjord
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 177.5Z +
Areal: 60 km²

Største vann: 
Storvatnet, 6,7 km²: 136 moh.

Høydenivå: 
1095 - 0 moh