Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 20.02.2018

191/3 Sagelva

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget er sentrale deler av et variert og til dels særpreget landskap fra høyfjell til fjord, der de største vannene ligger øvre del. Karstformer, elveløpsformer, botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Parti fra vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Sagelva ligger i sør i Troms fylke, mellom Salangen og Lavangen, og grenser til den også vernede Salangselva i øst. Elva har utløp ved Laberg, som ligger 3 kilometer fra Sjøvegan innerst i Sagfjorden. Sagfjorden er østlig sidegrein til indre del av Salangsfjorden.

I øst ligger flere relativt store vann. Øverst, 714 moh., ligger Blåfjellvatnet med et areal på 0,5 km2. Dette drenerer til det 2,3 km2 store Vestre Sagvatnet, 586 moh. Austre Sagvatnet, 589 moh. har et areal på 1,2 km2. Fra de to Sagvatnene renner elva nordvestover til utløpet. Innerst i dalbunnen ligger Froskevatnet, 421 moh. med et areal på 0,4 km2.

Øvre deler har mye morenemateriale, mens leire‑, sand‑ og grusavsetninger er vanlig i nedre deler. Berggrunnen består av skifer og kalkstein.

Erosjon i kalksteinen danner et karstlandskap som påvirker elveløpet flere steder. Mange steder i feltet har elver dannet grotter som danner store underjordiske haller og lange ganger. Bjørnegrotten er en av disse. 

Riksveien følger nedre del av Sagelva hvor det er spredt bebyggelse og noe dyrket mark. Feltet er fra gammelt av kjent som et godt småviltterreng, og vannene har gode bestander av røye.

Fotosider:

191-3_Sagelva_karstlandskap_fotoside.pdf

191-3_Sagelva_Bjørnegrotten_fotoside.pdf

191-3_Sagelva_utløpsområde_fotoside.pdf

 

Fakta

Fylke: Troms
Kommune: Salangen, Lavangen
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 191.2Z
Areal: 70 km²

Største vann: 
Vestre Sagvatnet, 2,3 km²: 586 moh.

Høydenivå: 
1047 - 0 moh